جستجو

و من خطبة له ع يصف فيها المنافقين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

185 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در وصف منافقان مى‏ستاييمش كه توفيق طاعت داده و از معصيت دور داشته . از او خواهيم تمام كردن احسانش را بر ما و چنگ زدن در ريسمان او را . و شهادت مى‏دهيم كه محمد ( صلى الله عليه و آله ) بنده و پيامبر اوست . براى خشنودى او در هر ورطه‏اى فرو شد و هر شرنگ گلوگير را سركشيد ، تا آنجا كه ، نزديكان او رنگ دگرگون كردند و دوران بر ضد او گرد آمدند . عربها تا بر او تازند مهارها از سرها برگرفتند و براى تاختن بر او بر شكم مركبها تازيانه زدند تا از دورترين اقامتگاههاى خود كينه‏توزى خود را در محل و مأواى او فرود آوردند . اى بندگان خدا ، شما را به ترس از خدا سفارش مى‏كنم و از منافقان بر حذر مى‏دارم . منافقان ، گمراهان و گمراه‏كنندگان‏اند . خود خطا كارند و ديگران را هم به خطا اندازند . هر بار رنگى به خود گيرند و هر روز سخنى ديگر گويند و شيوه‏اى ديگر انگيزند و تا شما را گمراه كنند به هر وسيله چنگ مى‏زنند و در هر جا به كمين مى‏نشينند . دلهايشان بيمار است ، بيماريى درمان‏ناپذير ، ولى ظاهرشان آراسته و پاكيزه است . در خفا اين سو و آن سو روند و چون خزندگان درون جنگلها ، نرم و پوشيده راه مى‏سپرند . سخن گفتنشان به دارو ماند و به زبان ، شفاى ديگران خواهند ، ولى به عمل دردى درمان ناپذيرند . اگر ديگران در راحت باشند ، رشك برند كه به جد خواستار بلايند و رشته اميدها را مى‏برند . در هر راهى ، كسانى را فداى خود كرده ، به خاك هلاك افكنده‏اند و ايشان را نزد هر دلى شفاعتگرى است . بر هر غمى سرشكها [ 453 ] افشانده‏اند . مدح و ثنا به يكديگر وام دهند و منتظر پاداشش باشند . اگر چيزى را خواهند ، به اصرار خواهند و اگر مورد ملامت قرار گيرند ، پرده درى كنند و اگر داورى كنند به اسراف گرايند . براى هر حقى باطلى مهيا كرده‏اند و براى هر راستى ، كژى . و براى هر زنده‏اى ، كشنده‏اى و براى هر درى كليدى و براى هر شبى ، چراغى . نوميد نمايى را وسيله آزمندى خود سازند تا بازار خود گرم دارند و كالاى خود به بهاى بيشتر بفروشند . سخن باطل مى‏گويند و حق جلوه مى‏دهند تا ديگران را به اشتباه افكنند . اگر توصيف مى‏كنند ، تزوير مى‏كنند . طريق باطل را آماده و آسان جلوه دهند و گذرگاههاى تنگ آن را پرپيچ و خم سازند تا رونده در آن سرگشته بماند . گروه شيطان‏اند و زبانه‏هاى آتش . « آنان حزب شيطانند و بدانيد كه حزب شيطان زيانكاران‏اند . » 1