جستجو

و من كلام له ع في الإيمان و وجوب الهجرة أقسام الإيمان

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 402 ) [ 273 ] 231 گفتارى ديگر نوعى از ايمان ريشه در اعماق دلها دارد و نوعى ديگر ، ميان سينه و قلبها به عاريت در نوسان باشد و پايانى شناخته دارد . پس اگر از مومنى روى‏گردان و بيزار شديد ، تا فرا رسيدن مرگش درنگ كنيد ، چرا كه تنها در مرز پايان است كه شايد سزاوار بيزارى شود . اما هجرت ، جايگاه نخستين خويش را دارد كه خداوند را به زمينيان نيازى نباشد و هجرت و مهاجر چه در تقيه و چه در مبارزات علنى بر كسى اطلاق نمى‏شود مگر با شناخت حجت خدا در زمين ، و آن كه او را بشناسد و با معرفت و شناخت به وجودش اقرار كند مهاجر راستين باشد . و مستضعف نيز بر كسى اطلاق نمى‏شود كه حجت خداى را بشناسد ، به گوش دعوتش را بشنود و با قلب مقصودش را دريابد . بارى ، جريان ما دشوار و پيچيده باشد ، و به دوش كشيدن بارش را هيچ كس نتواند ، مگر آن بنده‏اى كه خداى ايمان قلبش را آزموده باشد . و نيز جز سينه‏هاى امانت‏دار و انديشه‏هاى استوار ، ژرفاى سخن ما را در نيابد اى مردم ، پيش از آن كه مرا از دست بدهيد ، هر چه خواهيد از من بپرسيد ، چرا كه من از راههاى آسمان آگاه‏ترم تا از راههاى زمين . آرى ، پيش از آن كه فتنه‏اى لگام گسيخته و در اوج كين توزى ، قومى را خرد بربايد ، فرصت را غنيمت شماريد .