جستجو

و من خطبة له ع في الوصية بأمور التقوى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 401 ) [ 272 ] 230 گفتارى است از آن حضرت اى مردم ، شما را به تقواى الهى توصيه مى‏كنم و نيز به سپاس بسيار به پاس آن چه شما را بخشيده است و نعمتهايى كه ارزانى‏تان داشته است ، و هم به پاس بلاهايى كه درگيرتان كرده است . بسا نعمتهايى كه شما را ارزانى داشت ، و رحمتهايى كه فراهمتان ساخت ، بسا كه زشتيهاتان را آشكار كرديد و او بر آنها سرپوش نهاد ، و به عمد خود را در چنگ كيفرش افكنديد و او مهلتتان داد . اينك شما را توصيه‏ام اين است كه مرگ را فراياد آريد و از ميزان غفلتتان بكاهيد . آخر چه گونه از چيزى غفلت مى‏كنيد كه هرگز از شما غافل نشود ، و كسى را اميد داريد كه هيچ مهلتتان ندهد ؟ اندرز گويانتان همين مردگان بس كه بى آن كه سوارى گيرند ، بر دوش ديگران به سوى گورها برده شوند و بى آن كه آهنگ فرود كنند ، در گورها فرودشان آورند . چنان كه گويى هرگز از آباد كنندگان دنيا نبوده‏اند و آخرت پيوسته سرايشان بوده است . از آن چه پيش‏تر وطن پنداشته بودند ، رميدند و در خانه‏اى جا خوش كردند كه همواره از آن در هراس بودند ، عمرى درگير سرايى شدند كه با مرگش وانهادند و جايگاهى را كه بدان منتقل شدند ، پيشاپيش به تباهى كشاندند و اينك نه ديگر توان جا به جايى از زشتيها را دارند و نه مى‏توانند كه به نيكى‏ها چيزى بيفزايند . با دنيا انس گرفتند ، پس فريبشان داد و بدان اعتماد كردند ، پس به بستر مرگشان نشاند . پس شما كه اميد است مشمول رحمت خدا باشيد بياييد و از سرنوشت آنان عبرت بگيريد . به تعمير خانه‏اى بشتابيد كه آباد كردنش را فرمان داريد ، بدان ترغيبتان كرده‏اند و به سويش فراتان خوانده‏اند . با شكيب در فرمانبرى از او و دورى از نافرمانيش ، نعمتهاى خدا را كه وامدار آنيد به اوج رسانيد ، كه بى‏ترديدى فردا نسبت به امروز بس نزديك است . اگر با روز سنجيده شوند ، ساعتها چه زود مى‏گذرند ، و نسبت به گذر ماه ، روزها چه شتابان سپرى مى‏شوند ، و در مقايسه با سال ، ماهها چه تيزگام‏اند ، و سالها به نسبت عمر چه شتابان مى‏گذرند