جستجو

و من خطبة له ع في الوصية بأمور التقوى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 553 ] 230 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) اى مردم ، شما را به ترس از خدا سفارش مى‏كنم و به سپاس فراوان در برابر عطاهايش كه ارزانيتان داشته و نعمتهايش كه شما را عنايت فرموده و احسان او در حق شما . اى بسا نعمت كه شما را خاص آن گردانيد واى بسا رحمت كه از آن بهره‏مندتان نمود . گناهان خود را آشكار كرديد و او بر آنها پرده پوشيد . به مرز مؤاخذتش رسيديد و او شما را مهلت توبه داد . شما را وصيت مى‏كنم كه مرگ را فراوان ياد كنيد و اينهمه ، از مرگ غافل مشويد . چگونه از چيزى غافل توانيد شد كه هيچگاه از شما غافل نگردد و چگونه در كسى طمع مى‏بنديد كه مهلتتان ندهد . كسانى كه مرگشان را به چشم خود ديده‏ايد ، شما را به اندرز بسنده‏اند . آنان را بر دوش به سوى گور خود بردند ، نه آنكه سواره بر اسبان . و به گورهاشان فرو بردند نه آنكه خود به خواست خود فرو روند . گويى هرگز آبادكننده اين جهان نبوده‏اند و گويى كه همواره سراى آخرت سراى ايشان بوده . از آنجا كه وطنشان بوده رميده‏اند . و به جايى كه از آن مى‏رميده‏اند ، وطن گزيده‏اند . همه همشان دنيايى بود كه از آن جدا شده‏اند و آخرتى را كه سراى ديگرشان بود ، تباه نمودند . از زشتكاريها به نيكوكاريها بازگشتن نتوانند و نتوانند كه بر حسنات خود بيفزايند . به دنيا الفت گرفتند و دنيا فريبشان داد و به آن اطمينان كردند و بر زمينشان زد . خدا شما را بيامرزد ، بر يكديگر پيشى گيريد به سوى منازلى كه به آباد كردنشان مامور شده‏ايد ، به جايى كه خداوند شما را بدان ترغيب كرده و به آنجا فراخوانده است . نعمت خدا را بر خود تمام كنيد به صبر بر طاعتش و دورى از نافرمانيش كه فردا به امروز نزديك است . ساعتها در روزها چه به شتاب مى‏گذرند و روزها در ماهها و ماهها در سالها . و سالهاى عمر چه تند و پرتوان مى‏روند .