جستجو

و من خطبة له ع في ذم العاصين من أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

180 و از خطبه‏هاى آن حضرت است در نكوهش يارانش خدا را سپاس مى‏گويم بر آنچه در علم او گذشته است ، و بر هر كارى كه [ 188 ] مقدّر داشته است ، و بر اين گرفتارى كه با شما دارم گروهى كه از رفتارشان بيزارم . اى مردمى كه اگر امر كنم فرمان نمى‏بريد ، و اگر بخوانمتان پاسخ نمى‏دهيد ، اگر فرصت يابيد در گفتار بيهوده فرو مى‏مانيد 1 ، و اگر با شما بستيزند ، سست و ناتوانيد . اگر مردم بر امامى فراهم آيند ، سرزنش مى‏كنيد ، و اگر ناچار به كارى دشوار در شويد ، پاى پس مى‏نهيد . بى‏حميّت مردم 2 انتظار چه مى‏بريد چرا براى يارى برنمى‏خيزيد ، و براى گرفتن حقّتان نمى‏ستيزيد 3 . مرگتان رساد ، يا خوارى بر شما باد 4 به خدا ، اگر مرگ من بيايد و به سر وقتم خواهد آمد ميان من و شما جدايى مى‏اندازد ، حالى كه همنشينى‏تان را خوش نمى‏دارم ، و با شما بودن چنان است كه گويى ياورى ندارم . راستى شما چه مردمى هستيد ؟ دينى نيست كه فراهمتان آرد ؟ غيرتى نداريد تا بر كارتان وادارد ؟ شگفت نيست كه معاويه ، بى سر و پاهاى پست را مى‏خواند ، و آنان پى او مى‏روند ، بى‏آنكه بديشان كمكى دهد ، يا عطايى رساند 5 ، و من شما را كه اسلام را يادگاريد و مانده مردم ديندار ، مى‏خوانم تا يارى‏تان دهم ، و بهره از عطا مقرّر گردانم ، و شما از گرد من مى‏پراكنيد ، و آتش مخالفت مرا دامن مى‏زنيد . فرمانى از من به شما نمى‏رسد كه نشانه خشنودى باشد و آن را بپسنديد يا نشانه آزردگى و در آن يك سخن باشيد . آنچه بيشتر از هر چيز دوست دارم ، و مرا بايد ، مرگ است كه به سر وقتم آيد . راه دانستن كتاب خدا را به شما نمودم ، و در حجّت را به روى شما گشودم ، آنچه را نمى‏شناختيد به شما شناساندم ، و دانشى را كه به كامتان فرو نمى‏رفت ، جرعه جرعه به شما نوشاندم . اگر بودى كه كور مى‏ديد ، و خفته بيدار مى‏گرديد . چه نادان مردمى كه رهبر آنان معاويه باشد و آموزگارشان پسر نابغه .