جستجو

و من خطبة له ع في الشهادة و التقوى و قيل إنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول خلافته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 320 ) 177 از گفتارهاى آن حضرت او را هيچ كارى از ديگر كار ، باز نمى‏دارد ، زمانى دگرگونش نمى‏كند ، در مكانى نمى‏گنجد و زبانى به توصيفش نمى‏كشد . حضورش در پهنه‏ى هستى چنان باشد كه شمار قطره‏هاى آب در جهان و ستارگان بى‏شمار در آسمان . آن چه با وزش باد در فضا پراكنده باشد ، جنبش مورى كه بر سنگ سخت پا گذارد ، و حتى بستر موران در شام تار از او پوشيده نباشد او به فرو افتادن برگ درختان ، در جاى جاى ، و نگاههاى دزدانه و ناپيدا آگاه باشد . و چنين است كه من با تمامت هستى ، بى هيچ انحراف يا شكى در هستى او ، و بى آن كه به دينش كفر ورزم يا آفرينشش را انكار كنم ، به يگانگى خداوند گواهى مى‏دهم ، گواهى كسى كه انگيزه‏اش راست ، باطنش با صفا ، يقينش خالص ، و ميزانهاى بازده وى سنگين است . نيز بر اين حقيقت گواهم كه محمد بنده و فرستاده‏ى او است كه از ميان آفريده‏هايش او را برگزيده است و براى تشريح حقايق خويش نامزد كرده ، او را به ارزشهايى پربها ، ويژگى بخشيده است تا هدايت را پرتو افكند و فضاى سياه و كور جاهليت را روشن‏گر باشد . ( 321 ) اى مردم ، دنيا تمامى كسانى را كه بدان آرزو بسته‏اند و قبله‏ى آرمانهاشان قرار داده‏اند و به جاودانگيش تكيه دارند ، مى‏فريبد ، شيفتگانش را ارجى نمى‏نهد ، كامروايان پيروزش را مى‏شكند . و خداى را سوگند كه دگرگونى زندگى هيچ يك از اقوامى را كه در ناز و نعمت غرق بوده‏اند و به فقر و گرسنگى در افتاده‏اند ، جز گناهانى كه در روزگار عيش و نوش انجام داده‏اند ، توجيهى نيست ، چرا كه « خدا نسبت به بندگانش ستم روا نمى‏دارد » . ( قرآن كريم ، سوره‏ى 8 ، آيه‏ى 51 ) آرى ، اگر مردمان به هنگام فرود آمدن نقمت و فرو خشكيدگى سرچشمه‏هاى نعمت ، با انگيزه‏هايى راستين و قلبهايى شيدا به خداى خويش پناه مى‏آوردند ، خداوند هر نعمت [ 210 ] گريزانى را برايشان باز مى‏گرداند ، و هر گونه تباهى را به سودشان سامان مى‏بخشيد . اما آن چه مرا سخت نگران كرده است ، فرا رسيدن دوران ركود معنوى و فرهنگى تاريخ شما است . بى‏گمان مواضع و عملكردتان در تحولات سياسى پيشين ، از ديدگان من ستايش‏انگيز نبود ، و اينك اگر جريان شما به روند قبلى بعثت باز گردد ، به راستى ملت سعادتمندى هستيد . به هر حال آن چه بر عهده‏ى من است ، سخت كوشى است و اگر بخواهم درباره‏ى گذشته چيزى بگويم ، تنها سخنم اين است كه : « خداوند گذشته را مورد عفو قرار دهد » .