جستجو

و من خطبة له ع في الشهادة و التقوى و قيل إنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول خلافته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

178 و از خطبه‏هاى آن حضرت است هيچ كار او را از كارى باز نمى‏دارد ، و گذشت زمان در او دگرگونى نيارد . هيچ جا گنجايش وى را ندارد ، و هيچ زبانى وصف او نيارد 1 ، و از علم او پنهان نيست شمار قطره‏هاى باران ، و نه ستارگان آسمان ، و نه آن خاكريزه‏ها كه باد با خود به هوا بردارد ، و نه مورى كه بر سنگى صاف پاى گذارد ، و نه آرام جاى مورچه‏اى خرد و باريك در شبى سياه و تاريك . مى‏داند جاى افتادن برگهاى درختان را 2 ، و آهسته باز و بسته شدن ديدگان را . و گواهى مى‏دهم كه جز خداى يكتا خدايى نيست ، و او را همانند و همتايى نيست ، نه در يكتايى او جاى گمان است ، و نه دين او پوشيده و نهان است . نه آفرينش موجودات را به دست قدرت او انكار توان كرد ، نه بندگى او ، چنانكه وى را شايد ، توان به جاى آورد گواهى كسى است كه نيّت او راست است و درون او پاك از عيب و عار ، يقين وى بى‏آميغ ، و ترازوى او گرانبار 3 ، و گواهى مى‏دهم كه محمّد ( ص ) بنده او و فرستاده اوست ، برگرفته از ميان آفريدگان ، و گزيده براى شرح دادن حقيقتهاى ايمان ، مخصوص به گراميترين تشريفهاى كرامت ، منتخب براى اداى وظيفه بزرگ رسالت ، نشانه‏هاى رستگارى بدو آشكار و مبرهن ، ديده تاريك بين خرد به نور او روشن . اى مردم همانا دنيا آرزومند و خواهان خود را فريب مى‏دهد ، آن را كه در خواستن وى با ديگران همچشمى كند ، عزيز نمى‏دارد ، و كسى را كه بر او چيرگى جويد ، مغلوب مى‏سازد ، و به خدا سوگند هرگز مردمى زندگانى خرّم و نعمت فراهم را از كف ندادند ، مگر به كيفر گناهانى كه انجام دادند « كه [ 187 ] خدا بر بندگان ستمكار نيست » ليكن بنده نمى‏داند سبب زوال نعمت او چيست ، و اگر مردم هنگامى كه بلا بر آنان فرود آيد ، و نعمت ايشان راه زوال پيمايد ، فرياد خواهند از پروردگار ، با نيّت درست و دلهايى از اندوه و بيم سرشار . هر رميده را به آنان بازگرداند ، و هر فاسد را اصلاح و بساز ، و من مى‏ترسم ، كه شما در فترت نادانى باشيد و غفلت همچون روزگار جاهليت كارهايى انجام گرفت 4 و شما بدان گراييديد ، كه در آن نزد من ستوده نبوديد . اگر آنچه از دست داديد به شما بازگردد 5 . نيكبختانيد ، و بر من جز كوشش نباشد اگر خواهم درباره آنچه شد بگويم ، گويم : خدا آنچه را گذشت ببخشايد .