جستجو

و من خطبة له ع في أوائل خلافته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 299 ) [ 196 ] 166 گفتارى است از آن حضرت در آغاز خلافتش همانا خداوند متعال كتابى هدايت‏گر فرو فرستاده است كه مرزهاى نيك و بد به روشنى در آن بيان شده است . پس راه نيكى را پيش بگيريد تا هدايت شويد و از سمت بدى روى برتابيد تا در راستاى تعادل قرار يابيد . واجبات ، واجبات آنها را به حضرت خداونديش ادا كنيد تا شما را به بهشت برساند . خداوند محرماتى را تحريم كرده است كه ناشناخته نباشد و حلالهايى را مباح دانسته است كه در آن كاستى وجود ندارد . و در اين ميان حرمت مسلمان را بر هر حرمتى برترى بخشيد و با اخلاص و توحيد شيرازه‏ى حقوق مسلمانان را محكم ساخت . پس مسلمان كسى است كه هر مسلمان از دست و زبانش در امان باشد و آزار هيچ مسلمانى جز در حد ضرورت قانون روا نباشد . با پيشدستى ، جريانى را دريابيد كه گرچه همگانى است ، ولى ويژه‏ى يكايك شما نيز هست ، و آن مرگ است ، چه ، بى‏گمان شما به عنوان عضوى از كاروانى بزرگ در حركت‏ايد . مردمى پيشاپيش شما روان‏اند و لحظه‏ى رستاخيز ، از پى ، در كار پيش راندن شما باشد . سبكبار شويد تا به كاروان پيونديد كه اولينتان آخرين فرد شما را چشم به راه ماند . در مورد بندگان خدا و سرزمينهايش تقواى الهى را پاس داريد كه از زمينها و دامها نيز بازخواست شويد . خداى را فرمان بريد و از عصيان بپرهيزيد . در هر كار نيك و مثبتى سهيم باشيد و از شر به هر صورت فاصله گيريد .