جستجو

و من خطبة له ع في أوائل خلافته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

167 و از خطبه‏هاى آن حضرت است در آغاز خلافت خود همانا خداى تعالى كتابى راهنما را نازل فرمود و در آن نيك و بد را آشكار نمود ، پس راه خير را بگيريد تا هدايت شويد ، و از راه شرّ برگرديد و به راه راست رويد . واجبها واجبها آن را براى خدا به جا آريد كه شما را به بهشت مى‏رساند . خدا حرامى را حرام كرده كه ناشناخته نيست ، و حلالى را حلال كرده كه از عيب خالى است ، و حرمت مسلمان را از ديگر حرمتها برتر نهاده ، و حقوق مسلمان را با اخلاص و يگانه پرستى پيوند داده ، پس مسلمان كسى است كه مسلمان از دست و زبان او آزارى نبيند جز آنكه براى حق بود ، و گزند مسلمان روا نيست جز در آنچه واجب شود . بر چيزى پيشى گيريد كه همگانتان را فراگير است 1 مرگ كه يك يك شما از آن ناگزير است . همانا مردم پيش روى شمايند و مرگ آنان بر شما آشكار و مرگ از پس ، شما را مى‏خواند و شما در چنگال آن گرفتار سبكبار باشيد تا برسيد ، كه پيش رفتگان بر پايند و پس ماندگان را مى‏پايند 2 . خدا را واپاييد در حقّ شهرهاى او و بندگان ، كه شما مسئوليد حتّى از سرزمينها و چهارپايان . خدا را فرمان بريد ، و او را نافرمانى مكنيد اگر خيرى ديديد آن را دريابيد ، و اگر شرّى ديديد روى از آن بتابيد .