جستجو

و من خطبة له ع في صفة النبي و أهل بيته و أتباع دينه و فيها يعظ بالتقوى الرسول و أهله و أتباع دينه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

160 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) او را به رسالت مبعوث داشت ، با نور روشنايى بخش و برهان آشكار و راه هويدا و كتاب راهنماينده . خاندانش ، بهترين خاندانهاست و درخت نسبش بهترين درختان ، كه شاخه‏هايش راست است و ميوه‏هايش در دسترس . زادگاهش مكه است و هجرتش به مدينه طيبه . در مدينه نامش بلندى گرفت و آوازه‏اش بگسترد . او را با حجت و دليلى كافى و اندرزهايى شفابخش و دعوتى پيش گيرنده از هلاكت مردم ، بفرستاد . به وجود او ، راههاى ناشناخته را آشكار كرد . بدعتهايى را كه در آنها راه يافته بود ، فرو كوفت و احكامى را كه خدا بر بندگانش مقرر داشته بود ، بيان نمود . هركس ، جز اسلام ، دينى طلبد شوربختيش محقّق و ريسمان سعادتش بريده و به سر درآمدنش سخت خواهد بود و بازگشتش به اندوهى است طولانى و عذابى سخت . توكل مى‏كنم به خدا ، توكل كردن كسى كه به سوى او بازگشته است و راهى را مى‏جويد كه به بهشت منتهى مى‏شود و به رضا و خشنوديش مى‏رسد . اى بندگان خدا ، شما را به ترس از خدا و طاعت او سفارش مى‏كنم . زيرا تقوا و طاعت ، فردا سبب نجات است و نيز رهايى ابدى را در پى دارد . خداوند بيمناك ساخت و بغايت بيمناك ساخت و ترغيب نمود و ترغيب را افزون ساخت . براى شما دنيا را وصف كرد و جدايى و زوال و انتقال آن را . از هر چه در اين دنيا سبب اعجابتان مى‏شود ، اعراض كنيد ، زيرا اندك زمانى با شما خواهد بود . دنيا نزديكترين پايگاه به خشم خدا و دورترين جايگاه از خشنودى اوست . پس اى بندگان خدا ، چشم بپوشيد از اندوهها و گرفتاريهاى آن ، زيرا به مفارقت از او و دگرگونى حالاتش يقين كرده‏ايد . و از آن حذر كنيد ، آنسان ، كه آن مهربان خيرخواه و آن كوشنده رنج بنده حذر مى‏كند . از سرنوشت و سرگذشت پيشينيان پند گيريد ، كه اكنون در خاك غنوده‏اند ، اندامهاشان فرو ريخته و چشمها و گوشهاشان زايل گرديده ، و شرف و عزتشان تباه [ 377 ] گشته است و شادمانى و نعمتهاشان منقطع گشته . نزديكى و همدلى با فرزندان ، به از دست دادنشان بدل شده و همصحبتى و همنشينى با همسران ، به جدايى از آنها . توان بر خود باليدنشان نيست ، ديگر فرزندى نياورند ، به ديدار يكديگر نتوانند رفت ، همدمى و همسايگى نكنند . پس اى بندگان خدا بترسيد ، چون ترسيدن كسى كه بر نفس خود غلبه يافته و بر شهوات خود لگام‏زده و به ديده عقل مى‏نگرد ، كه حقيت روشن است و نشانه برپاست و راه آشكار است و راست .