جستجو

و من خطبة له ع يذكر فيها بديع خلقة الخفاش حمد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

155 و از خطبه‏هاى آن حضرت است كه در آن خلقت بديع شبپره را بيان فرمايد سپاس خدايى را كه وصفها در رسيدن به حقيقت شناخت او رخت اندازد 1 ، و بزرگى او خردها را طرد سازد تا سر بتابد ، و راهى به رسيدن نهايت ملكوت او نيابد . او خداى حق و آشكار است ، آشكارتر از آنچه برديده‏ها پديدار است . خردها براى او حدّى معيّن نتواند كرد تا همانندى داشته باشد ، و وهمها او را اندازه نتواند گرفت تا در صورتى پنداشته باشد . آفريده‏ها را پديد آورد بى‏هيچ نمودار 2 بى راى رايزن ، و بى يارى مددكار . به فرمان او خلقت آن پايان يافت ، پس طاعت پروردگار را پذيرفت و پاسخ گفت ، و به خدمت شتافت . گردن نهاد و سر از فرمان نتافت . و از لطيفه‏هاى صنعت و شگفتيهاى خلقت او كه پيش چشم ما است ، تدبير دقيق او در آفرينش شبپره‏هاست ، كه روشنايى شبپره را بر جاى مى‏دارد ، حالى كه هر چيز [ 154 ] را به نشاط در مى‏آرد . و تاريكى پر آن را مى‏گستراند ، حالى كه هر زنده را درهم مى‏كشاند ، و چسان ديده آن كم بين است كه نتواند از آفتاب رخشان روشنى ستاند ، نورى كه بدان راههاى خويش بيابد ، و با پرتو آشكار خورشيد خويشتن بدانجاها كه داند ، رساند ، و درخشش روشنى‏اش آن را از رفتن در تراكم نورهاى تابنده باز مى‏گرداند ، و در نهانخانه‏اش پنهان مى‏نشاند ، چنانكه رفتن در سپيدى نور رخشان نتواند . پس شبپره در روز پلكها را بر سياهى ديده‏ها اندازد ، و شب را چراغى سازد كه در جستن روزى خود از آن راه يابد ، و سياهى شب ديده‏هاش را نبندد ، و به خاطر تاريكى انبوه از رفتن در شب رخ برنتابد . پس چون خورشيد پرده بر افكند و بتافت ، و سپيدى روز پديد گشت و لانه تنگ سوسمارها از روشنى آن نصيبى يافت ، پلكها را بر هم نهد ، و بر آنچه در تاريكى شب به دست آورده بسنده كند . پس پاك و منزّه است ، خدايى كه شب را روز او كرده است و هنگام فراهم كردن معيشت ، و روز را وقت آسايش و گاه استراحت ، و براى آن از گوشت وى بالهايى ساخته است تا هنگام نياز به پرواز ، بدان بالا رود ، بالهايى كه چون لاله گوش از پر و انبوب 3 پرداخته است 4 ، ليكن جاى رگها را در آن بينى آشكار ، و نشانه‏هاى آن پديدار . و شبپره را دو بال است ، نه چندان نازك كه درهم شكند ، و نه چندان ستبر كه سنگينى كند . مى‏پرد ، و بچّه او بدو چسبيده است و به مادر پناهيده . اگر بنشيند ، نشيند و اگر بالا رود ، رود . از او جدا نشود تا هنگامى كه اندام وى نيرومند شود ، و بال آن نيروى برخاستنش را دارا بود ، و بداند كه راه زيستن او چيست ؟ و چگونه تواند زيست ؟ پس پاك و منزّه است خدايى كه پديد آورنده هر آفريننده است ، بى‏هيچ نمونه كه از ديگرى بر جاى مانده است .