جستجو

و من كلام له ع في أمر البيعة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 134 ] 136 و از سخنان آن حضرت است بيعت شما با من بى‏انديشه و تدبير نبود ، و كار من و شما يكسان نيست . من شما را براى خدا مى‏خواهم و شما مرا براى خود مى‏خواهيد . اى مردم مرا بر كار خود يار باشيد و فرمانم را پذرفتار . به خدا سوگند ، كه داد ستمديده را از آن كه بر او ستم كرده بستانم و مهار ستمكار را بگيرم و به ناخواه او تا به آبشخور حق كشانم .