جستجو

و من خطبة له ع يعظم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

133 و از خطبه‏هاى آن حضرت است دنيا و آخرت او را فرمانبردار است ، و سر رشته آن دو به دست پروردگار است . آسمانها و زمينها كليدهاى خويش بدو سپردند ، و درختان شاداب سبز فام ، هر بام و شام به درگاه او نماز بردند . از شاخه‏هاى سبز خود آتش سرخ 1 افروختند و به فرمانش ميوه‏هاى رسيده ، روزى و خوردنى 2 اندوختند . و از اين خطبه است : كتاب خدا در دسترس شماست ، زبان آن كند نيست ، گوياست . خانه‏اى است كه پايه‏هايش ويران نشود ، و صاحب عزّتى است كه يارانش را هزيمت نبود . و از اين خطبه است : او را هنگامى فرستاد كه پيامبران نبودند ، و مردم در كار دين گونه گونه راه مى‏پيمودند 3 . پس او را در پى پيامبران فرستاد ، و بدو مهر ختم بر صحيفه وحى نهاد . او براى رضاى خدا جهاد كرد ، با پشت به خدا كردگان ، و مشركان از فطرت برگشتگان . [ 132 ] و از اين خطبه است : همانا ، دنيا نهايت ديدگاه كسى است كه ديده‏اش كور است ، و از ديدن جز دنيا محجور ، و آن كه بيناست نگاهش از دنيا بگذرد و از پس آن خانه آخرت را نگرد . پس بينا از دنيا رخت بردارد ، و نابينا رخت خويش در آن گذارد . بينا از دنيا توشه گيرد ، و نابينا براى دنيا توشه فراهم آرد . و از اين خطبه است : و بدانيد كه هيچ چيز نيست ، جز كه دارنده‏اش از آن سير شود و از داشتن آن دلگير ، مگر زندگى كه بر آن چيزى نگزيند چه در مرگ آسايشى نبيند 4 . و آن همانند سخن حكمت است 5 كه حيات دل مرده است و داروى جان افسرده . چشم كور را بينايى است و گوش كر را موجب شنوايى . سيراب كننده تشنه حقيقت است ، و در آن همه بى‏نيازى و سلامت 6 ، كتاب خدا كه : بدان راه حق را مى‏بينيد ، و بدان از حق سخن مى‏گوييد ، و بدان حق را مى‏شنويد . بعض آن بعض ديگر را تفسير كند ، و پاره‏اى بر پاره ديگر گواهى دهد . همه آيه‏هايش ، خدا را يكسان شناساند ، و آن را كه همراهش شد ، از خدا برنگرداند . شما كين يكديگر را در دل مى‏داريد ، و با هم ساخته‏ايد و خود را دوست هم مى‏شماريد . همچون سبزه پارگين درون‏سو گنده ، و برون‏سو رنگين ، در دوستى آرزوها همرنگيد ، و در به دست آوردن مال با هم در جنگ . شيطان فريفته‏تان ساخته است ، و غرور شما را به سرگردانى در انداخته . در اين پيكار كه بر پاست خداوند يارى خواسته من و شماست .