جستجو

و من كلام له ع في حث أصحابه على القتال

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 212 ) 124 گفتارى است از آن حضرت در انگيزش ياران به پيكار با دشمن زره پوشان را در صفوف مقدم جاى دهيد ، و پس پشتشان ديگر نيروها را پشتيبان سازيد . دندانها را به هم بفشريد تا مقاومت جمجمه‏ها را در برابر شمشيرها فزونى بخشيد . در برابر نيزه‏ها پيچ و خم به خود دهيد ، زيرا با اين كار سر نيزه‏هاى دشمن مى‏لغزد و كم‏تر كارگر مى‏شود . چشمها را فرو بنديد كه ايستادگى در مقابل سختيها را افزون مى‏كند و قلب را استوارى مى‏بخشد . دم فرو بنديد و صداها را بميرانيد كه در طرد سستى تاثيرى به سزا دارد . پرچم را برافراشته داريد و تنها مگذاريد و جز به شجاعان و دلير مردانتان ، كه در مصاف با دشمن شرف و آبرويتان را پاس مى‏دارند ، مسپاريد ، چرا كه تنها كسانى كه بر واقعيتهاى تلخ جنگ شكيبايند ، پيرامون پرچم [ 142 ] خويش حلقه مى‏زنند و از چهار سو چپ و راست ، پيش و پس حراستش مى‏كنند ، نه واپس مى‏كشند تا پرچم به دشمن تسليم شود و نه از آن پيشى مى‏گيرند كه در ميان خصم تنهايش بگذارند . هر كس هماورد خود را پاسخگو باشد و برادر همرزمش را با ديده‏ى مواسات بنگرد ، و مباد كه حريف را به برادر خود وانهد و او را تنها به دو هماورد بسپارد . به خدا سوگند كه اگر از شمشير دنيا بگريزيد ، از شمشير آخرت گريزى نداريد . شما ، برجستگان عرب و بلند پايگان گرانقدر اين نژادايد . بى‏شك در فرار ، خشم خداوند ، خوارى هميشگى ، و ننگ جاودان نهفته است و گريزنده نه لحظه‏اى بر عمر خويش مى‏افزايد و نه مى‏تواند ميان مرگ و خويش حايلى باشد . مجاهدان شهادت طلب چنان به سوى خدا پر مى‏كشند كه تشنگان به جانب آب . بهشت در پرتو آذرخش نيزه‏ها است . امروز ، خبرها در بوته‏ى آزمون ارزيابى شوند و به خدا سوگند كه اشتياق من به رويارويى با دشمن ، بيش از شوقى است كه آنان به خان و مان دارند . بار خدايا ، سرانجام ، اگر اين قوم پذيراى حق نشدند ، جماعتشان را پراكنده و شعارهاشان را گونه‏گون ساز ، و خطاهاشان را دست و پا پيچ خودشان كن اينك ، ترديدى نمانده است كه اينان از مواضع باطل باز پس ننشينند ، جز اين كه با نيزه‏هاى پياپى ، كالبدشان از جان تهى شود و كاسه‏ى سرهاشان با ضربه‏هاى شمشير در هم شكافد و استخوانهاشان خرد و دست و پاهاشان بريده شود ، يا هدف يگانهاى پى در پى ارتش اسلام قرار گيرند و با نيروى لشگريان پيروز ما سرزمينشان به تصرف در آيد ، و خاكشان را سم كوب اسبان كنند و راهها و چراگاههاشان را گرداگرد فرو كوبند .