جستجو

و من كلام له ع و قد جمع الناس و حضهم على الجهاد فسكتوا مليا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

119 و از سخنان آن حضرت است مردم را فراهم آورد و براى جهاد برانگيخت 1 ، آنان لختى خاموش ماندند . پس فرمود « شما را چه مى‏شود مگر گنگيد ؟ » گروهى گفتند : اى امير مؤمنان ، اگر تو به راه بيفتى با تو به راه مى‏افتيم . فرمود : شما را چه مى‏شود ؟ كه توفيق رستگارى ميابيد و به راه انصاف و عدل ، هدايت مشويد 2 . سزاوار است در اين هنگام من بيرون شوم ؟ براى چنين كار مردى بايد كه من او را بپسندم ، مردى از شما دلير در كار جنگ آزموده و با تدبير . مرا نسزد كه شهر و سپاه و بيت المال را بگذارم ، و خراج زمين ، و قضاوت مسلمانان ، و نگريستن در حقّ طلبكاران را ناديده انگارم . آنگاه با دسته‏اى بيرون شوم ، و به دنبال دسته‏اى به راه افتم ، و چون تير ناتراشيده و سوفار نانهاده كه در تيردان تهى بود ، از اين سو و آن سو غلطم . حالى كه من قطب آسيايم ، بر جاى ايستاده ، و آسيا سنگ به دورم در گردش افتاده 3 . اگر از آن جدا شوم ، مدار آن بلرزد و سنگ زيرين آسيا از جاى بگردد . به خدا كه [ 118 ] اين رايى خطاست ، و بيرون شدن من در چنين حال نه سزاست . به خدا ، اگر اميد شهادتم هنگام ديدار دشمن نبود و اى كاش برايم مقدّر بود ، پاى در ركاب مى‏نهادم و از جمع شما بيرون مى‏فتادم و شما را نمى‏طلبيدم ، چندانكه باد جنوب و شمال آيد كه مرا از ديدن شما ملال آيد . سودى ندارد كه شما در شمار بسياريد ، مادام كه دل با يكديگر نداريد . شما را به راه راست درآوردم ، راهى كه رونده آن هلاك نگردد جز آنكه خود هلاك خود خواهد . آن كه بر پا ايستد به بهشت رود و آن كه بلغزد به آتش درآيد .