جستجو

و من كلام له ع يوبخ البخلاء بالمال و النفس

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 275 ] 116 سخنى از آن حضرت ( ع ) از بذل مال ، در راه كسى كه خود آن را روزى شما كرده بود ، بخل ورزيديد و از به خطر افكندن جان خويش ، در راه كسى كه آفريننده جانهاست ، سر بر تافتيد . نام خدا را وسيله قرار مى‏دهيد تا در ميان بندگان خدا عزيز و مكرم شويد ، ولى ، خدا را در ميان بندگانش حرمت نمى‏داريد . عبرت بگيريد ، فرود آمدن در خانه‏هاى كسانى را كه پيش از شما در آن خانه‏ها منزل كرده بودند ، پند گيريد از جدا شدنتان از نزديكترين ياران و برادران خود .