جستجو

و من خطبة له ع في الاستسقاء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 114 ] 115 و از خطبه‏هاى آن حضرت است در خواستن باران خدايا كوههاى ما كفيده است ، و زمين ما تيره‏رنگ گرديده ، و چارپايانمان تشنه‏اند ، و در آغلهاى خود سرگردانند ، و چون زن بچّه مرده فرياد كنانند . ملول از آنكه به چراگاهها آيند و روند ، آرزوشان نه ، كه به آبشخورهاشان در شوند . خدايا رحمت آر بر ناله گوسفندان ، و فرياد ماده اشتران . خدايا رحمت آر بر سرگردانى آنان به هنگام رفتنشان و ناله‏شان به هنگام در شدنشان . خدايا هنگامى به سوى تو بيرون شديم ، كه خشكسالى پياپى بر ما رسيد ، و ابرهامان كه باراندار مى‏نمود ، به خشك ابر مبدّل گرديد . پس تو دردمند را اميد دهنده‏اى ، و خواهنده را بسنده . خدايا تو را مى‏خوانيم هنگامى كه مردم نوميدند ، و ابر رحمت بازداشته ، و چرندگان تباه شده كه ما را به كردارمان مگيرى ، و به گناهانمان عقوبت مفرمايى . و رحمت خود را بر ما بگستران به ابر بسيار باران ، و بهار پر آب ، و گياه خوشنماى شاداب ، بارانى درشت قطره كه زنده سازى بدان ، آنچه مرده است ، و بازگردانى بدان ، آنچه از دست شده است . خدايا بارانى ده : زنده كننده ، سيراب سازنده ، فراگير و به همه جا رسنده ، پاكيزه و با بركت ، گوارا و فراخ نعمت ، گياه آن بسيار ، شاخه‏هايش به بار ، برگهايش تازه و آبدار . تابنده ناتوانت را بدان توان دهى ، و شهرهاى مرده‏ات را جان دهى . خدايا بارانى ده كه ببارد ، و زمينهاى بلند ما بدان گياه آرد ، و در زمينهاى پست آب روان گردد ، و پيرامون ما نعمت فراوان گردد . ميوه‏هاى ما را بسيار گرداند ، و گله‏هاى ما بدان ، زنده‏ماندن تواند . دور دست‏هامان از آن سود يابند 1 ، و پيرامونيان ما بدان نيرو گيرند 2 ، از بركتهايت كه همه را فراگير [ 115 ] است ، و بخششهاى بسيارت كه خاصّ آفريده‏هاى فقير است ، و بر جانورهاى واگذاشته كه كس تيمار آنها را نداشته ، و بر ما فرود آر بارانى سيراب كننده ، ريزان و پيوسته ، و هر قطره از آن بر قطره ديگر جسته ، بارانى ، كه نه برق آن بى‏آبى باشد ، و نه ابرش بى‏باران . ابرها بى‏باد سرد و بارانش ريزان ، تا گرفتاران خشكسالى از باريدن آن ، گياه فراوان يابند ، و قحطى زدگان به بركتش زنده گردند ، كه همانا ، تو آنى كه پس از نوميد شدن مردمان ، باران مى‏بارانى ، و رحمت خويش مى‏گسترانى ، و تو يارى و مددكار ، و ستوده و به ستودن سزاوار [ گفته آن حضرت عليه السلام : « انصاحت جبالنا » يعنى : شكافته شد از خشكسالى ، و گويند : « انصاح الثّوب » يعنى : جامه پاره گرديد ، « انصاح النّبت » و « صاح و صوّح » : رستنى پژمرده و خشك شد . « هامت دوابّنا » يعنى : تشنه شدند ، و « هيام » تشنگى است . « حدابير السّنين » : جمع « حدبار » ، و آن مادّه شترى است كه راه رفتن ، آن را لاغر كرده باشد . امام سال را ، كه قحطى در آن فراوان گرديده ، بدان تشبيه كرده . « ذو الرّمه » 3 گفته است : « ماده شتران لاغرى كه پيوسته از كوفتگى و لاغرى در خوابگاه خفته‏اند ، و يا آنها را به زمين خشك و بى‏آب و علف مى‏رانيم . » و گفته حضرت : « لا قزع ربابها » : قزع پاره‏هاى كوچك ابر ، جدا از يكديگر است . « و لا شفّان ذهابها » ، تقدير آن « و لا ذات شفّان ذهابها » ، « شفّان » باد سرد است و « ذهاب » بارانهاى نرم ، و كلمه ( ذات ) را به خاطر واضح بودن آن بر شنونده ، حذف كرده است . ]