جستجو

و من كلام له ع لابنه محمد ابن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 15 ] 11 و از سخنان آن حضرت است به پسرش ، محمد حنفيّه 1 چون در نبرد جمل پرچم را بدو سپرد اگر كوهها از جاى كنده شود ، تو جاى خويش بدار دندانها را بر هم فشار ، و كاسه سرت را به خدا عاريت سپار پاى در زمين كوب و چشم بر كرانه سپاه نه ، و بيم بر خود راه مده 2 و بدان كه پيروزى از سوى خدا است