جستجو

و من كلام له ع في بعض أيام صفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 100 ] 107 و از خطبه‏هاى آن حضرت است در يكى از روزهاى صفين همانا ، از جاى كنده شدن و بازگشت شما را در صفها ديدم . فرومايگان گمنام و بيابان نشينان از مردم شام ، شما را پس مى‏رانند ، حالى كه شما گزيدگان عرب ، و جاندانه‏هاى 1 شرف ، و پيشقدم در بزرگوارى ، و بلند مرتبه و ديدارى 2 هستيد . سرانجام سوزش سينه‏ام فرو نشست كه در واپسين دم ديدم آنان را رانديد ، چنانكه شما را راندند ، و از جايشان كنديد چنانكه از جايتان كندند . با تيرهاشان كشتيد و با نيزه‏هاشان از پاى درآورديد . تا آنجا كه هر يك ديگرى را مى‏راند و پيشين آنان خود را به جاى پسين مى‏رساند ، همچون شتران تشنه كه از حوضهاشان برانند ، و از آبشخورهاشان دور دارند .