جستجو

 
  ضمن عرض پوزش ، متا سفانه در پی آتش سوزی ای که در مکان برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان رخ داده به ناچار ،ناگزیر به تغییر مکان برگزاری شدیم  
 
 آدرس جدید به شرح زیر می باشد:
 
 
 3590 mountain Hwy corner of Fredrick and Mountain HWY ( cardinal house) V7k 2H5
 
شماره ی 3590 مانتن های وی و فردریک واقع در لین ولی