جستجو
اوروزان کی بدوخوبا نانستیم
سه شاخه بادبانا نخ دوستیم
زه ئیم می خط بزه مشقانا پاکون
خوداجا شنبه صوب می مرگا خواستیم
--------------------------------------------------------------------------------------------------- برگردان فارسی آن روزها آن روزها ... که بد را از خوب تمیز نمی دادم و به به بادباک سه شاخه ای خود نخ می بستم تکالیف باطل و خط خورده مدرسه ام را پاک می کردم و صبح های هر شنبه مرگم را از خدا می خواستم ...