جستجو
ئی تا گه: وازکون بلتهَ اوشن تر
ئی تا گه: نه بنیش قایم تی جا سر
بمانسته درم حیران تی جان گی
کو لنگه سر نانم گرده اَمی در؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------- برگردان فارسی مانده ام یکی می گوید از دروازه ی چون به آن طرف پرش کن دیگری می گوید نه سرجایت محکم قرار بگیر بجان تو مانده ام حیران نمیدانم درِ (منزل) ما بروی کدام پاشنه میچرخد