جستجو
دوتا نهال اَصحرا یادگاره
ئی تا دئر قد کشه ئی تا بی عاره
دور آغاجانیبیم بقول می مار
پسر شمشاده دختر توته داره
--------------------------------------------------------------------------------------------------- برگردان فارسی از مطلب دور نشویم... یادگار حیاط منزل ما دوتا نهال است یکی دیر قد می کشد و آن دیگر بی عار است از مطلب دور نشویم بقول مادرم پسر شمشادست و دختر درخت توت (که زود رُشد میکند)