جستجو
اگه روراس بیبی دونیا تی جایه
تیره کیشمیش نخود موشکیل گوشایه
تی سر دوشمندِ سایه جیر نیبه سبز
بکفته دارِ گول لانتی کولایه
--------------------------------------------------------------------------------------------------- برگردان فارسی اگر صادق باشی... اگر صادق باشی همه ی دنیا از آن توست و حتا کشمش نخود برایت مشکل گشاست هیچگاه سرت در زیر سایه دشمن سبز نمی شود زیرا گُل درخت افتاده قارچ است