جستجو

گارچیدان
دهی کوچک از دهستان گروه بخش ساردوئیه واقع در شهرستان جیرفت ، در 22 هزارگزی ساردوئیه و 16 هزارگزی باختر راه مالرو راین به ساردوئیه . سکنه 25 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
گارگان توا
قهرمان عمده و عنوان کتاب مشهوری است که رابله در آن همه افکار هزل و شکاکیت توام با استهزاء را جلوه گر میسازد. گارگان توا دارای اشتهای بسیار زیاد بود وی در پیلکر و کل بکمک مردی روحانی به نام ژان دِزان تُمُر جنگید و صومعه تِلِم را بدو واگذاشت .
گازبر
دهی است از مرکز دهستان نمداد بخش کهنوج شهرستان جیرفت . واقع در 143 هزارگزی شمال خاوری کهنوج سر راه مالرو کهنوج . ریگانی . کوهستانی ، گرمسیر، دارای 300 تن سکنه . آب آن از قنات ، محصول آنجا غلات ، خرما.شغل اهالی زراعت . راه آن مالرو است . ساکنین از طایفه فرامرزی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
گاسترولا
مرحله ای است از رشد جنین که در دنباله بلاستولا قرار داشته و در آن دو طبقه سلولی یا برگه مشخص میگردند یکی خارجی یا اکتودرم و دیگری داخلی یا آندودرم . گاسترولا بطرق مختلفی تشکیل می شود:
1 - گاسترولاسیون بواسطه فرورفتگی یا آمبولی . هرگاه تخم توتیای دریایی را در نظر آوریم در قطب حیوانی آن 50 سلول بیرنگ موجودند که در موقع گاسترولا محل خود را ترک گفته و پس از آنکه در بلاستوسل افتادند و تشکیل مزانشیم را دادند (که شرح آن بعداً خواهد آمد) 25 عدد آن ها اسکلت لاروی را بوجود می آورند و 25 عدد دیگر عناصر خونی را تشکیل میدهند و در همین موقع است که شکل کروی بلاستولا تغییر یافته و به هرم نامنظمی تبدیل می شود. پس از مهاجرت 50 سلول بیرنگبلاستومرهای رنگین در حفره تسهیم فرورفته و به این ترتیب بلاستولا به کیسه ای مبدل میگردد که دارای دو جدار است جدار خارجی اکتودرم را بوجود آورده و جدار داخلی آندودرم را درست میکند. سوراخی که در ابتدای فرورفتگی واقع است بلاستوپور نامیده می شود که به داخل فضایی به اسم گاستروسل یا حفره آرکانتریک مربوط است و جدار گاستروسل را که فقط از آندودرم ساخته شده است کیسه گوارشی اولیه یا روده رویانی یا ارکانترون نامند. در نتیجه تشکیل کیسه گوارشی بلاستوسل کوچک میشود و هر قدر کیسه بزرگترگشته از حجم بلاستوسر کاسته شده و حتی گاهی بکلی از بین میرود. 2 - گاسترولاسیون بواسطه اپی بولی موقعی که گاسترولا در مورد استروبلاستول بخواهد تشکیل شود به علت عدم حفره تسهیم فرورفتگی غیرممکن گردیده و گاسترولاسیون بوجه دیگری انجام میگیرد یعنی سلولهای کوچکی که در بالای سلول های بزرگ قرار دارند بسرعت تکثیر مییابند و برگه اکتودرمی را بوجود می آورند که ماکرومرهای اندودرمی را میپوشانند این نوع گاسترولاسیون را بواسطه اپوبولی گویند. ماکرومرهایی که بدون تغییر محل آندودرم را درست کرده اند ابتدا روده پری بوجود می آورند که لوله گوارشی و بلاستوپور آن بعداً باز میشوند (مطابق شکل ) مثال شکمپایان . 3 - گاسترولاسیون بواسطه دلامیناسیون در حالت بلاستولادوک تقسیم بلاستومرها بطور شعاعی قرار گرفته و به این ترتیب سطح تقسیم موازی سطح خارجی رویان میگردد پس از تقسیم بلاستومرهای ثانوی بشکل دو ورقه بر روی یکدیگر قرار میگیرند ورقه خارجی اکتودرم و داخلی اندودرم را درست میکند بلاستوپوربعداً باز میگردد. مثال مدوز (مطابق شکل 2).
4- گاسترولاسبون بواسطه مهاجرت :
برعکس آنچه درباره گاسترولاسیون بواسطه دلامیناسیون گفتیم در این حالت تغییر شکل بلاستولا به گاسترولا بواسطه تقسیم سلول ها صورت نگرفته بلکه در نتیجه مهاجرت آنها انجام میگیرد یعنی بعضی از سلولهای بلاستودرم ازسلول های مجاور جدا گشته و بعد از آنکه طبقه بلاستودرمی را ترک گفتند وارد بلاستوسل میشوند. مجموع این سلولهای مهاجر که ابتدا بطور نامنظم بوده و بعداً مرتب میشوند آندودرم رویانی را تشکیل میدهند. 5- گاسترولاسیون بواسطه تکثیر در بیشتر حالات چنین بنظر میرسد که نمو رویانی بدون مرحله گاسترولا خاتمه مییابد مثلاً در بعضی از بندپایان و بیشتر مهره داران به آسانی نمیتوان بوجود این دوره رویانی پی برد. امروزه دقت کامل رویان شناسان توانسته تاحدی مجهول را برطرف سازد ولی هنوز این امر بطور قطعواضح نگشته است هرگاه جریان نمو تخم حشره ای را در نظر آوریم موقعی که تسهیم خاتمه یافت بلاستودرمی که تخم را احاطه میکند دارای دو ناحیه مشخص است : یک ناحیه که از سلول های بلند درست شده و به اسم نوار زاینده موسوم و رویان حقیقی را بوجود می آورد (مطابق شکل 3) و دیگر سلول های پهنی که جدارهای رویان را درست میکنند.
نوار زاینده در وسط دارای شیاری میگردد که بنا به عقیده بعضی از دانشمندان بلاستودرمی را نمایش میدهد که در جهت طول کشیده شده است . پس از آن سلول های ته شیار تکثیر یافته و قسمتی از آن آندودرم رویان میگردد و در این موقع است که مرحله گاسترولا تشکیل میگردد. نظیر تغییراتی که در تخم حشرات ذکر شد و در مورد تخم مهره داران نیز ملاحظه میشود. (جانورشناسی عمومی فاطمی چ دانشگاه ج 1 از ص 153 تا 156).
گارماسه
دهی است از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان واقع در 4 هزارگزی جنوب فلاورجان و هزارگزی خاور راه اصفهان به شهرکرد. آب آن از زاینده رود،محصول آنجا غلات ، برنج ، صیفی ، پنبه ، تریاک ، شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی زنان کرباس بافی و راه آن ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
گازت د فرانس
لا گازت . روزنامه ای فرانسوی که بوسیله تئوفراست رنُوُد در سال 1631 م . به کمک و حمایت ریشلیو درفرانسه منتشر شده و آن طرفدار اصول روایالیسم بود.
گازری کرده
گازرشُست .گازرشوی . جامه سفیدشده . شسته شده .
 • ظاهراً آهار کرده: و جامه شسته و نرم شده گرمتر از جامه گازری کرده باشد از بهر آنکه جامه نرم شده به تن باز گیرد و جامه گازری کرده بازنگیرد. (ذخیره خوارزمشاهی ). رجوع به گازرشست و گازرشوی شود.
 • گاسکنی
  (خلیج ...) گاسکونی خلیجی است در اقیانوس اطلس بین فرانسه و اسپانی .
  گارداب
  جنوب شرقی چشمه عزیز، جنوب کویر نمک و شمال غربی جندق.
  گازدار
  مایعی که دارای گاز باشد: آب گازدار. دوغ گازدار. رجوع به گاز شود.
  گاز زدن
  دندان زدن . دندان فروکردن . فروبردن دندان . بریدن با دندان جزئی از چیزی را برای خوردن : خیار را گاز زدن ، سیب را گاز زدن .
  گاسکوناد
  نام رودی است در جماهیر متفقه آمریکای شمالی ، و در جمهوری میسوری ، که وارد نهر عظیم میسوری تابع نهر میسی سیپی میگردد و در جهت جنوبی از جمهوری نامبرده سرچشمه گرفته اول به سوی شمال و آن گاه به سمت مشرق روان می گردد و پس از آنکه یک مسافت سیصدمتری را طی میکند و ضمناً میاه اوراژه و چند نهر دیگر را با خود یار میسازد در 55 هزارگزی از طرف پائین قصبه جفرسون سیتی یعنی در طرف شرق آن و110 هزارگزی از مغرب شهر سنت لوئی وارد نهر میسوری مذکور می شود، تمام اطراف مجرایش با جنگل مستور میگردد و تلال دلکش و بسیار باصفائی دارد، و الوار و اخشاب کلی بوسیله این نهر حمل و نقل میگردد و کشتیهای تجاری تا 95 هزارگزی طرف بالای آن ایاب و ذهاب میکنند.
  گاردافویی
  دماغه ای در انتهای شرقی افریقا در مدخل خلیج عدن .
  گازغند
  دهی است از دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه ، واقع در 12 هزارگزی شمال رشخوار، دامنه ، معتدل . دارای 3 تن سکنه . آب آن از قنات ، محصول آنجا غلات ، شغل اهالی زراعت ، راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
  گارنیه
  (آدلف )فیلسوف فرانسوی متولد در پاریس . (1801 - 1864 م .).
  گازرآسا
  مانند گازر. گازروار:
  بر چادر کوه گازرآسا
  از داغ سیه نشان برافکند.

  خاقانی .

  گازکان
  دهی است از دهستان زهان بخش قاین شهرستان بیرجند، واقع در 94 هزارگزی خاور قاین ، دامنه ، معتدل . دارای 37 تن سکنه . فارسی زبان . آب آن از قنات ، محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت ، مالداری ، راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
  گاسکونی کورفزی
  (خلیج گاسکونی ) این نام را به قسمت واقع در بین سواحل غربی فرانسه و سواحل شمالی اسپانیا از اقیانوس اطلس اطلاق نمایند و یک خلیج مثلث بسیار عمیق سحر آسا میباشد، و خطه گاسکونی در یک جهت از زاویه آن جایگیر گشته ، و سواحل اسپانیا یک ضلع کامل و مستقیم این مثلث را در بر می گیرد، و ضلع دیگر آن منحنی است که سواحل فرانسه را تشکیل میدهد.
  گاردروب
  جامه گاه . (فرهنگستان ایران ص 122). جامه خانه .
  گاز کربنیک
  به انیدرید کربنیک (2oC) اطلاق میشود که از ترکیب کربُن با اکسیژن بدست می آید گاز کربنیک بر اثر احتراق زغال ، تخمیر مایعات ، تنفس حیوانات و نباتات و غیره بدست می آید. گاز مزبور گازی است بی رنگ، بی بو، دارای طعمی مایل به حموضت . وزن مخصوص آن 52/1 است . چون این گاز سنگین تر از هواست ، همیشه در طبقه سفلای محیطی که حاصل میشود، پخش میگردد.