جستجو

گوش پیچ دادن
تنبیه کردن .
گوش کشیدن
کنایه از: توجه نکردن ، اهمیت ندادن .
گوش نهادن
سخن شنیدن ، متوجه شدن .
گوشتخوار
1 ـ دارای عادت یا گرایش به خوردن مواد گوشتی .2 ـ دارای ویژگی تغذیه از جانوران .
گوشتخواران
گروهی از پستانداران که فقط از گوشت تغذیه می کنند و اغلب دارای دندان ها و چنگال های قوی می باشند.
گوشخار
گوشواره .
گوشه چشم
کنایه از: توجه و التفات مختصر و کوتاه .