جستجو

نابای
محال . مقابل ممکن . (از آنندراج ) (برهان قاطع). ضد ممکن . غیرمعقول . که قابل تعقل نباشد. (ناظم الاطباء). برابر ممکن . (از انجمن آرا) .
نابخرد
نادان . بی عقل . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بی خرد. جاهل:
بگردان [ خدایا ] ز جانش نهیب بدان
بپرداز گیتی ز نابخردان .

فردوسی .

نابرخوردار
نامتمتع. محروم . بی نصیب . که برخوردار نیست .
ناانبان
نی انبان را گویند و آن سازی است مشهور و معروف که نای انبان هم خوانندش . (برهان قاطع). سازی است معروف که نی انبان نیز گویند:
آنها که مقیم حضرت جانانند
یادش نکنند و بر لسان کم رانند
آنانکه مثال نای ناانبانند
دورند از او از آن به بانگش خوانند.

باباافضل .

نائیدن
فخر کردن و مباهات نمودن . (برهان ). مباهات کردن . (انجمن آرا) (از آنندراج ). (غیاث ).لاف زدن . مباهات کردن . (از ناظم الاطباء). سرافرازی کردن . به خود بالیدن . نازیدن . به خود نازیدن . تفاخر.
نابایا
مقابل بایا. ممتنع. مقابل واجب .
 • غیرضروری .
 • نابخردانه
  از روی نابخردی . از روی جهل و بی معرفتی . جاهلانه . سبکسرانه .
  نابرخورداری
  محرومی . بی نصیبی . حرمان .
  ناانجام
  ابدالاباد. روزی که به انجام نرسد. ترجمه ابدالاباد است یعنی روزی که انتهاپذیر نباشد، از طرف مستقبل . (انجمن آرای ناصری ). بی پایان . که انتهائی ندارد. ابد. (اشتینگاس ).
  ناایری
  آسوریها در کتیبه هاشان اسامی مردمانی را ذکر میکنند که در ارمنستان کنونی سکنی [ داشته ] و با آنها در جنگ و ستیز بوده اند، مانند ناایری ، اوراردا، مین نی ، و بعد هرودوت اسم آلارود را میبرد، ولی نمیتوان گفت که این مردمان ارامنه بوده اند. (ایران باستان ج 3 ص 2269).
  نابایست
  نالایق. نامناسب . (ناظم الاطباء). که بایسته نیست . که سزاوار نیست . که درخور نیست : جَبْه ْ; نابایست آوردن بر کسی . (از منتهی الارب ).
 • غیرضروری . لاضروری . (یادداشت مولف ). آنچه نباید. که لازم و ضروری نیست . نابجا: تفریط; دور کردن نابایست از کسی . امصال ; تباه کردن و به نابایست خرج کردن مال را. غضب مُطِر; خشم ناجایگاه . خشم نابایست . (منتهی الارب ).
 • حرام . (منتهی الارب ). غیر جایز. خلاف شرع . ناروا. (ناظم الاطباء): طَلخَثَة; به امر نابایست آلودن .(منتهی الارب ): و خدای را بر معصیت و نابایست نخوانی تا هلاک شوی . (ترجمه طبری ). منزه داری این اندامها را از فجور و ناشایست و نابایست . (قابوسنامه ).
 • مکروه . (منتهی الارب ): وَذء; سخن نابایست و مکروه . (منتهی الارب ). نادلپسند:
  ز آن عمامه زفت نابایست او
  ماند یک گز کهنه اندردست او.

  مولوی .

 • نابخردی
  نادانی . دیوانگی . (ناظم الاطباء). جهل . بی عقلی . بی شعوری . سبکسری:
  نکرد او به تو دشمنی از بدی
  که خود کرده ای تو زنابخردی .

  فردوسی .

  نابردار
  ناشکیبا. بی صبر.
 • ناچار. (ناظم الاطباء).
 • ناانداخته
  نسنجیده و از پیش فکر ناکرده: و اندیشه نکردند که سخن ناانداخته نباید گفت . (تفسیر ابوالفتوح ج 5 ص 110).
  ناایمن
  خطرناک و مخوف . (ناظم الاطباء). مقابل ایمن . مظنون . دور از امنیت . غیرقابل اعتماد. نامطمئن: راهها ناایمن شده است ... و راه از نیشابور تا اینجا سخت آشفته است . (تاریخ بیهقی ). و بر ناایمن بیگمان ایمن مباش . (قابوسنامه ). قلعه ای ساخته بودند و راهها ناایمن شده . (کتاب النقض ص 367).
 • ترسان . بیمناک . آشفته . ناخاطرجمع. اندیشناک . بی امان:
  مخسبید ناایمن از شهریار
  مدارید ز اندیشه جان را نزار.

  فردوسی .

 • نابایستگی
  صفت نابایسته . رجوع به نابایست و نابایسته شود.
  نابخشائیدنی
  نبخشائیدنی . نبخشودنی . که قابل بخشائیدن نیست . لایغفر. غیرقابل عفو. مقابل بخشائیدنی . رجوع به بخشائیدنی شود.
  نابرداری
  بی صبری . ناشکیبائی . (ازناظم الاطباء).
 • ناچاری . لاعلاجی . (ناظم الاطباء).
 • نااندام
  ناموزون و بی انتظام و نامعتدل ،و آن را بی اندام نیز گویند. (از آنندراج ) (انجمن آرا). بی اندام . غیرموزون . نامتناسب . بی تناسب . بی ریخت .
  ناایمنی
  ایمن نبودن .