جستجو

ناآسودن
نیاسودن . راحت نکردن . آسایش نداشتن .
 • آرام نگرفتن . آرامش نداشتن .
 • نخفتن . بیدار ماندن . نیارامیدن .
 • شتاب کردن . توقف نداشتن . درنگ نکردن . ماندگی نگرفتن . رفع خستگی نکردن . رجوع به نیاسودن شود.
 • ناآمده
  نیامده . واقع نشده . که اتفاق نیفتاده است:
  بگوید همی تا بدان می خوریم
  غم روز ناآمده نشمریم .

  فردوسی .

  نائب مناب
  جانشین . خلیفه . قائم مقام . (ناظم الاطباء): و ما ضامن و صاحب عهد شدیم از جانب امیرالمومنین و عامل او فلان بن فلان و آن کسی که قایم مقام و نائب مناب او باشد. (تاریخ قم ص 152).
  بود سنان تو نائب مناب صد فتنه
  شود حسام تو قائم مقام صد طوفان .

  وحشی .

  نااستدنی
  غیرقابل استدن . نگرفتنی . رجوع به استدن شود.
  ناامید شدن
  دست شستن . سرخوردن . امید بریدن . قنوط. خیبت . اِتئاس . نومید شدن .یاس . استیآس . اَیس . اِبلاس . مایوس شدن:
  تنش تیره و روی و مویش سپید
  چو دیدش دل سام شد ناامید.

  فردوسی .

  ناآسوده
  نیاسوده . مقابل آسوده . رجوع به نیاسوده شود.
  ناآمرزیده
  غیرمرحوم . نامرحوم . نیامرزیده .
 • در تداول عوام ، ملعون . لعنتی .
 • نااستوار
  غیرمحکم . (شعوری ). سست . ناپایدار. بی ثبات نامطمئن . ناخاطرجمع. بی اعتبار: هرط فی الکلام ; سخن نااستوار و ردی گفت . امر مُعثَلِب ; کاری نااستوار. (منتهی الارب ). سخنی نااستوار، بی اعتبار و نادرست . بندی نااستوار. سست . پیمانی نااستوار، ناپایدار و بی اعتبار:
  ببینیم تا گردش روزگار
  چه بندد بدین بند نااستوار.

  فردوسی .

  ناامید کردن
  نومید کردن . محروم کردن . بی نصیب گذاشتن . ئیآس . مُیاءَسَة. ابلاس . اِخابَه . تخییب . حرمان . تاییس:
  ز بوی زنان موی گردد سپید
  سپیدی کند از جهان ناامید.

  فردوسی .

  ناآشکار
  ناپدید. ناپیدا. خفی . غیر مکشوف . نامشهود. نامرئی . نهفته .
 • تاریک . مقابل روشن . مبهم . غیر واضح . در پرده . مقابل آشکار. رجوع به آشکار شود.
 • ناآموخته
  نیاموخته . یاد نگرفته .
 • نافرهخته .
 • توسن . غیر مانوس . ناآمخته . نامعتاد. رام ناشده .
 • نائجات
  ج ِ نائجه . بادهای تند و شدید. (منتهی الارب ). تندباد.
 • نائجات الهام ; صوائحها. (منتهی الارب ).
 • نائجات الهوام ; بانگهای هوام . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
 • نااستواری
  خیانت . (دهّار).
 • بی اعتباری .سستی . محکم نبودن : نااستواری رای . نااستواری گره .
 • ناامید گردانیدن
  ناامید کردن:
  سیاه مرا هم تو گردان سپید
  مگردانم از درگهت ناامید.

  نظامی .

  ناآشکاری
  ناآشکار بودن . اختفاء.
 • ابهام . صراحت نداشتن .
 • ناآمیختن
  نیامیختن .معاشرت نکردن . رفت و آمد نکردن . انس و الفت نگرفتن .مردم گریز بودن . مقابل آمیختن . رجوع به آمیختن شود.
  نائص
  سر دروادارنده رمنده . (منتهی الارب ). الرافع راسه نافراً. (اقرب الموارد). سر دروا داشتن حیوان رمنده . (ناظم الاطباء).
  ناامید گشتن
  ناامید شدن:
  چو گشتم ز گفتار او ناامید
  شدم لاجرم تیره روز سپید.

  فردوسی .

  ناامیدی
  یاس و بیچارگی و درماندگی . (ناظم الاطباء). خلاف امیدواری . ناامیدوار بودن . نومیدی . نمیدی . یاس . حرمان . قنوط. خیبت:
  چو در موی سیاه آمد سپیدی
  پدید آمدنشان ناامیدی .

  نظامی .

  نااهل
  ناقابل . نالایق. آنکه سزاوار نباشد. (ناظم الاطباء). کسی که قابل انجام کارمخصوصی نیست . کسی که قابل فهم مطلبی نیست ، یا قابل نگهداری رازی نیست . (از فرهنگ نظام ). مقابل اهل . نالایق. ناسزاوار. نامستحق. ناسزا. غیرذیصلاح:
  و مر اهل و نااهل را وجولاهه را همه علوفه بداد. (تاریخ بخارا ص 105).
  و آنکه نااهل سجده شد سر او
  قفل بر قفل بسته شد در او.

  نظامی .