جستجو

ناآمیزگاری
حوشیت . مردم گریزی .
نائخة
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی نائخة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
نائع
تشنه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (شمس اللغات ). ظمآن . عطشان . سخت تشنه . ج ، نیاع . قوم جیاع نیاع . (اقرب الموارد).
 • گرسنه . (شمس اللغات ). پیچ پیچان رونده از گرسنگی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
 • مایل . (اقرب الموارد). میل کننده . (شمس اللغات ). خمیده . ج ، نوائع: غصن نائع; شاخه خمیده . (ناظم الاطباء). نوائع; شاخهای خمیده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (المنجد).
 • ناآراسته
  مقابل آراسته . بدون زینت . نامزیّن . غیرمطرد.
 • نامهیا. آماده نشده . غیر مستعدّ. ناساخته . نابسیجیده .
 • نامنتظم . نامرتب . بدون نظم و ترتیب .
 • تباه . غیرمعمور. نابسامان . عَسطَلَة; سخن ناآراسته . هُراء; سخن تباه ، ناآراسته . (منتهی الارب ).
 • ناآگاهان
  غفلةً. بغتةً. ناگاه . ناگاهان . ناگه . ناگهان .
 • علی العمیاء. ندانسته .
 • ناآهار
  ناشتا. آن که چیزی نخورده باشد. روزه دار. (ناظم الاطباء).
  نائر
  روشن . درخشان . (غیاث ) (آنندراج ).
 • شرانگیز میان مردم . (المنجد).
 • در اصطلاح عروض ، یکی از اقسام حروف قافیه است . رجوع به نائره شود.
 • نائعان
  دو کوه خرد است در بلاد بنی جعفربن کلاب . (منتهی الارب ).
  ناآرام
  بدون آرامش . بی ثبات . که آرام و سکون ندارد.
 • شتابگر. عجول .
 • ناآسوده . بی آسایش . بی تاب . بی شکیب . ناراحت . بیقرار. مضطرب . که اطمینان قلب ندارد. آشفته دل . وسواسی .
 • ناامن . بدون امنیت . آشفته . پر آشوب . متشنج . که ایمنی در آنجا نیست . مقابل آرام . رجوع به آرام شود.
 • ناآگاهانی
  غفلت . بی خبری . غرارت . غرة.
  نائب
  آنکه بر جای کسی ایستاده باشد. (مهذب الاسماء). جانشین . قائم مقام . خلیفه . آنکه بر جای کسی ایستد. (ناظم الاطباء). مهتر، و قائم مقام آن بعد از وی . قفیّه . (منتهی الارب ). آن که بجای کسی قرار گیرد در عمل یا کاری چون نائب قاضی و نائب ملک . ج ، نَوب ، نُوّاب . (منتهی الارب ) (المنجد). بجای کسی ایستاده شونده . (شمس اللغات ). بدل . عوض . نایب:
  ناصر دین خدای و حافظ خلق خدای
  نایب پیغمبر و پشت امیرالمومنین .

  فرخی .

  نائرات
  ج ِ نائره . نایرات: و صرصر نایرات فتن و بلا ایشان را به خاک فنا نسپرده بود، بدو متصل شدند. (جهانگشای جوینی ).
  ناافتاده
  مقابل افتاده . کاری ناافتاده ، امری واقع نشده . اتفاق نیفتاده . رخ نداده: افسوس و غبن است کاری ناافتاده راافزون هفتاد و هشتاد بار هزار هزار درم به ترکان و تازیکان و اصناف لشکر بگذاشتن . (تاریخ بیهقی ص 257).
  -کارناافتاده ; سر و کار نداشته . گذر ناکرده:
  می ندانید ارچه بس آزاده اید
  زآنکه اینجا کارناافتاده اید.

  عطار.

  ناآرامی
  آرام نداشتن . بی آرام بودن . عدم ثبات .
 • شتاب . عجله .
 • بیقراری . بی صبری . ناشکیبائی . اضطراب . تزلزل خاطر. دغدغه .
 • ناامنی . آشوب . نبودن امنیّت . و نیز رجوع به آرام شود.
 • ناآگاهی
  مقابل آگاهی . ناآگاه بودن . غفلت . بی خبری . رجوع به آگاهی شود.
  نائب آملی
  (ال' ...) رجوع به ابومحمد النائب الاملی شود.
  ناارز
  نیرزنده . بی ارزش . بی بها. که ارزش ندارد:
  جوان چیز بیند پذیرد فریب
  به گاه درنگش نباشد شکیب
  ندارد زن وزاده و کشت و ورز
  بچیزی نداند ز ناارز ارز.

  فردوسی .

  نائک
  جماع کننده . (اقرب الموارد) (شمس اللغات ). گاینده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نعت است از نیک . (منتهی الارب ).
  ناآزاد
  نجات نیافته و خلاص نشده . (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). بنده . مقید. غیر معتق. که مختار و مخیر نیست .
 • بد اصل و بد نژاد. (ناظم الاطباء). نانجیب که اصالت ندارد.
 • کنایه از مرد لئیم بخلاف آزاد مرد که سخی است . (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). فرومایه .
 • سرافکنده .
 • ناآگاهی نمودن
  تغافل . (دهار). خود را به بیخبری زدن . تجاهل . به بی خبری تظاهر کردن .