جستجو

عاصم افندی
ابوالکمال احمد. از مشاهیر علما و مولفان قرن سیزدهم هجری است . وی در ادبیات و لغات عربی و فارسی و ترکی بصیرتی داشت و در اسلامبول تدریس میکرد: از آثار اوست : الاقیانوس البسیط در ترجمه قاموس المحیط. (ترجمه قاموس اللغه فیروزآبادی به ترکی ) - ترجمه برهان قاطع به ترکی - وقایع سلیمة. وی به سال 1235 ه' . ق./1819 م . در اسلامبول درگذشت . (از ریحانة الادب ). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.
عاطن
شتران سیراب فروخفته درخوابگاه . ج ، عَواطن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
عاق
ناخوش دارنده . (منتهی الارب ).
 • آزاردهنده پدرو مادر و نافرمان . (منتهی الارب ) (آنندراج ). سرکش بامادر و پدر. (غیاث اللغات ). ج ، عاقون و عَقَقه و اَعقّه و این نادر است . (از اقرب الموارد):
  فرزند عاق ریش پدر گیرد ابتدا
  فحل نبهره دست به مادر برد نخست .

  خاقانی .

 • عاشقانه
  عاشقوار. از روی عشق. از کمال محبت . با نهایت میل:
  دعوت عاشقانه میکردم
  بخت درهای آسمان بگشاد.

  خاقانی .

  عاشقی
  عمل عاشق. شیفتگی . دلدادگی . عشق ورزیدن:
  عاشقی پیداست از زاری دل
  نیست بیماری چو بیماری دل .

  مولوی .

  عاصمة
  1 ـ مؤنث عاصم . 2 ـ پایتخت کشور، قاعده مملکت ....
  عاقب
  نائب مهتر و قائم مقام آن بعد از وی . (منتهی الارب ).
 • نائب و خلیفه پیشینیان در امر نیکو، و منه قول النبی (ص ) و انا العاقب ; ای آخر الانبیاء. کسی که جانشین بزرگی شود و رتبت او بعد از آن است ، و منه جاءالسید و العاقب . (اقرب الموارد).
 • (اِ) هر چیز که جانشین شی پیشین خود شود. (منتهی الارب ).
 • شتر ماده که بقیه گیاه خورد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).
 • عاشق اصفهانی
  مولف مجمع الفصحاء آرد: نام او آقامحمد و شغل وی خیاطت و حالتش قناعت طبعش عالی و اشعارش حالی در شیوه غزل سرایی طرزی دلپسند دارد. معاصر هاتف و آذر بوده است و او راست : دیوان غزلیات . گویند اشعار او به ده هزار رسیده است در غزلیات مضامین عاشقانه دارد از آن جمله است :
  تاجر عشقم به کف مایه و سودم وفا
  تا که شود مشتری تا چه دهد در بها
  ما و دل بی نصیب هر دو فقیر و غریب
  تا که شود مهربان تا که شود آشنا.
  وفات وی به سال 1181 ه' . ق. اتفاق افتاده است . (از مجمع الفصحاء ج 2 ص 346). و رجوع به الذریعه ج 9 ص 672 شود.
  عاشقیت
  عاشقشدن و اظهار دوستی و دلبستگی کردن . (ناظم الاطباء).
  عاصمی
  احمدبن محمدبن عاصم بن عبداللّه . اصل او از کوفه و مسکن وی بغداد بود. از ثقات و معتمدان محدثان امامیه و خواهرزاده یا برادرزاده علی بن عاصم محدث و استاد کلینی است . (ریحانة الادب ج 3 ص 49). و رجوع به امل الاًّمل و هدیة الاحباب ص 197 شود.
  عاطوس
  آنچه بدان عطسه دهند. (منتهی الارب ) (آنندراج ).
 • جانوری است که بدان فال بد گیرند. (منتهی الارب ).
 • عاقبت
  عاقبة. پایان هر چیزی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). فرجام . سرانجام: وی هشیار بودو سوی عاقبت نیکو نگاه کردی . (تاریخ بیهقی ص 157).
  بد نسگالد به خلق بد نبود هرگزش
  وانکه بدی کرد هست عاقبتش بر ندم .

  منوچهری .

  عاشقبا
  نام طعامی است ترش:
  پیش از آن دم که مزعفر شکفد همچون گل
  داغ او چون حبشی بر رخ عاشقبا بود.

  بسحاق اطعمه (دیوان ص 51).

  عاشم
  یک نوع درخت است . (از ناظم الاطباء). و صاحب اقرب الموارد ذیل عُشُم آرد: درختی است ، یکی آن عاشم و عَشِم . (از اقرب الموارد).
 • (اِخ ) نام ریگ توده ای . (ناظم الاطباء).
 • عاطوف
  مصیدة که چوب کج داشته باشد. (منتهی الارب ).
  عاقبت اندیش
  دوراندیش . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). آخربین . مآل اندیش . آنکه از آغاز، پایان کار را نگرد:
  بباید عاقبت اندیش بودن
  برون از خویش و هم با خویش بودن .

  ناصرخسرو.

  عاشقباره
  عاشقدوست . هواخواه عاشق خود:
  چون سبو تا هست غم از زندگی در پیکرت
  دستگیری کن می آشامان عاشقباره را.

  صائب .

  عاشور
  عاشور و عاشوراء و عاشوری و عشوری : دهم محرم و به قولی نهم آن و مشهور آن است که عاشوراء دهم و تاسوعاء نهم محرم است . (از اقرب الموارد). رجوع به عاشورا شود.
  عاصی
  گناهکار و نافرمان . ج ، عُصاة. (آنندراج ) (غیاث اللغات ):
  بدانسته بودم همه پیش ازین
  که عاصی بخواهد شد او همچنین .

  فردوسی .

  عاطی
  گیرنده . و در مثل است که عاطٍ بغیرانواط; ای یتناول ما لامطمع فیه و لامتناول ; یعنی کاری میکند که فائده ندارد. (منتهی الارب ) (آنندراج ).