جستجو

عائب
عیب کننده .
 • شیر خفته . (منتهی الارب ) (آنندراج ). الخاثر من اللبن . (اقرب الموارد).
 • عائف
  فالگوی به مرغان و جز آن . (منتهی الارب )(آنندراج ). آنکه بمرغان کهانت کند. (از اقرب الموارد).
 • ناپسند دارنده طعام و شراب و جز آن را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). و در حدیث ابن سیرین است : ان شریحا کان عائفا; یعنی صادق حدس بود نه آنکه در عیافت کار مردم جاهلیت میکرد. (از تاج العروس ).
 • عاثور
  جای هلاک . گویند: وقع فی عاثور شر و عافور شر. (منتهی الارب ). المهلکة من الارضین . (اقرب الموارد).
 • بدی . (منتهی الارب ). شر. (اقرب الموارد).
 • گوی که جهت شکار شیر و جز آن کنند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • گو و مانند آن که آماده شود تاکسی در آن افتد. و آن فاعول است از عثار. (اقرب الموارد).
 • آنچه بدان لغزند. (اقرب الموارد).
 • چاه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • عاجن
  ناقه ای که بچه در شکمش قرار نگیرد.
 • پیری که از ضعف تکیه بر زمین کرده برخیزد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).
 • عائث
  شیر بیشه . (آنندراج ) (منتهی الارب ).
  عائق
  بازدارنده از هر چیزی .
 • آنکه مردم را از امور بازدارد و بر تاخیر برانگیزد و تاخیر نماید. ج ، عُوًّق. (منتهی الارب ).
 • اصطلاح فیزیکی ، جسمی را گویند که حرارت یا الکتریسته در آن بخوبی منتشر نشود و جسمی که ماوراء آن قرار گرفته محفوظ از الکتریسته یا حرارت باشد.
 • عابری
  منسوب به عابِر. رجوع به عابر شود.
  عاج
  طریق عاج ; راه پر از روندگان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
  عائج
  ایستاده . (منتهی الارب ).
  عابس
  ترشروی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
 • (اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • عاجز
  سست و ناتوان . ج ، عواجز و عجزة. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). درمانده . ج ، عاجزون . (مهذب الاسماء):
  روستائی زمین چو کرد شیار
  گشت عاجز که بود بس ناهار.

  دقیقی .

  عاجی
  چیزی که از عاج ساخته شده باشد. (آنندراج ). چیزها که از عاج سازند. رجوع به عاج شود.
  عاد
  مردم . یقال : ماادری ای عاد هو; ای ای ّ الناس ; یعنی ندانم که چه مردست او. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء).
  عادیات
  سوره صدمین از قرآن است و آن یازده آیه است پس از سوره زلزله و پیش از قارعه .
  عارض لشکر
  آنکه سپاه را عرض دهد. رجوع به عارض شود.
  عارن
  شیر بیشه . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
  عاس
  شبگردنده گرد شهر. (منتهی الارب ). پاسبان . ج ، عَسَس و عَسیس . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
  عادات
  ج ِ عادة. رجوع به عادت و عادة شود:
  در این دخمه خفته ست شداد و عاد
  کزو رنگ و رونق گرفت این سواد.

  نظامی .

  عادیان
  کسانی که منسوب به قوم عاد بودند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ): و قصه جالوت چنان بود که وی مردی بود از فرزندان عمالقه و از جمله عادیان . (قصص الانبیاء ص 145). رجوع به عاد شود.
  عارضة
  1 ـ مؤنث عارض . 2 ـ پیشامد، حادثه . 3 ـ بیماری ، مرض . ج . عوارض ....