جستجو

عاتق
آزاد. (از اقرب الموارد).
 • می کهنه که مهر از آن برداشته باشند.
 • خیک فراخ .
 • دختر نوجوان یا دختر نوبالغ یازن بی نکاح یا زن جوانی که در خانه پدر مانده .
 • (اِ) دوش و جای چادر پوشیدن از دوش . مابین کتف و بن گردن . ج ، عُتُق.
 • (ص ) کمان کهنه سرخ رنگ.
 • (اِ) چوزه مرغ که قوت گرفته و به پریدن رسیده باشد.
 • چوزه سنگخواره . (منتهی الارب ).
 • بچه کبوتر که هنوز قوت نگرفته باشد. ج ، عواتق. (منتهی الارب ) (آنندراج ).
 • عاجز ماندن
  ناتوان شدن . درماندن:
  قامتی داری که سحری میکند
  کاندران عاجز بماند سامری .

  سعدی .

  عائذا
  ابن سعد العشیرة. از مردم کهلان و از قحطانیان و جدی جاهلی است . (الاعلام زرکلی ).
  عاب
  آهو. عیب . (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به عیب شود.
  عاتقالثریا
  ستاره ای است . (اقرب الموارد).
  عاجز مرندی
  شاعری آذربایجانی است و نام او حاج میرزا یوسف است . تربیت او را در دانشمندان آذربایجان معرفی کرده است . (الذریعه ج 9 ص 662).
  عابث
  بازی کننده . (آنندراج ) (غیاث اللغات ):
  آدمی داند که خانه حادث است
  عنکبوتی نی که در وی عابث است .

  مولوی .

  عاجزنواز
  نوازنده عاجز. تیمارخوار ناتوان . که ناتوانان را نوازد و دستگیری کند:
  زمین بوس شه تازه تر کرد باز
  چنین گفت کای شاه عاجزنواز.

  نظامی .

  عائر
  از: عَور. (اقرب الموارد). رجوع به عور شود.
 • آنچه به چشم درد رساند. (منتهی الارب ). هر چه چشم را علت رساند. (از اقرب الموارد).
 • (اِ) درد چشم . (منتهی الارب ). رمد. (اقرب الموارد).
 • خاشاک چشم . (منتهی الارب ). قذی . (اقرب الموارد).
 • آبله ریزه بر پلک زیرین . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
 • تیر و سنگ که رسد و اندازه آن معلوم نباشد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • عابد
  پرستنده خدا و ملتزم به شرائع دین . (از اقرب الموارد). پرستنده . عبادت کننده:
  عابدان را پرده این خواهد درید
  زاهدان را توبه آن خواهد شکست .

  خاقانی .

  عاجزنوازی
  عمل عاجزنواز:
  زمانه چو عاجزنوازی کند
  به تند اژدها مور بازی کند.

  نظامی .

  عابدآباد
  قریه ای است به سه فرسنگی میانه شمال و مغرب شهر خفر شهرستان جهرم . (فارسنامه ). دهی است از دهستان بخش خفر شهرستان جهرم واقع در 32 هزارگزی شمال باختری باب انار و یک هزارگزی راه عمومی خفر به کوار. دردامنه واقع و هوای آن معتدل و مالاریائی است و 167 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه قره آغاج تامین میشود و محصول آن غلات ، برنج ، بادام و میوه است . شغل اهالی زراعت و باغبانی و صنعت دستی زنان گلیم بافی میباشد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
  عاجزوار
  بمانند عاجز. ناتوان وار. ناتوان:
  چوعاجزوار باید عاقبت مرد
  چه افلاطون یونانی چه آن کرد.

  نظامی .

  عائس
  نیکو سیاست کننده شتران . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
 • نگاهدارنده مال و تدبیرکننده آن . یقال هو عائس مال . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • عابدالاوثان
  بت پرست . (مهذب الاسماء).
  عاتم
  مهمان شبانگاه آینده . یقال : جائنا ضیف عاتم . (منتهی الارب ) (آنندراج ). جاءَ نا ضیف عاتم ; ای بطی ممس . (اقرب الموارد).
  عاجزی
  عمل عاجز. ناتوانی . درماندگی:
  نهنگی که او پیل را پی کند
  ز آهوبره عاجزی کی کند.

  نظامی .

  عائش
  نیکوحال . (منتهی الارب ).
  عابد بخاری
  راقم . شاعر فارسی زبان و معاصر نصرآبادی است . شعرش در تذکره نصرآبادی ص 439 آمده است .
  عاتمات
  النجوم العاتمات ; ستارگان که از تیرگی هوا تاریک و پوشیده گردند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).