جستجو

عاشق خشک
کنایت از عاشق خسیس و رذل و بی صدق است . (برهان ) (آنندراج ).
عاشوری
نام آشی که در کرمان و بعضی ولایات دیگر به نذر در روز عاشوراپزند و هر نوع حبوب در آن ریزند. (یادداشت مولف ).
عاضر
بازدارنده و مانع. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
عاقبةالامر
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی عاقبةالامر در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
عاشق سگجان
کنایت ازدنیاطلبان و طالبان دنیا باشد. (برهان ) (آنندراج ).
عاشی
رجل عاش ٍ; مرد شبانگاه خورنده .
 • مرد آهنگکننده . (ناظم الاطباء).
 • قاصد و یا قصدکننده . (از تاج العروس ).
 • عاضه
  شتر عضاه خوار. ج ، عَواضه ; بعیر عاضه و ناقة عاضه و عاضهة و حیة عاضه و عاضهة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • مار که گزیده اش در حال بمیرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
 • جادوگر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
 • عافق
  کل راجع مختلف کثیر التردد. (اقرب الموارد). بسیار آمد و شد کننده . و هر وارد و صادر و راجع مختلف . هر طرف آمد و رفت نماینده . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
  عاقد
  عقدکننده .
 • گره زننده . (غیاث اللغات ). استوارکننده . (اقرب الموارد).
 • جاء عاقداً عنقه ; آمد خم کننده گردن خود را از روی تکبر. (اقرب الموارد).
 • در اصطلاح فقها، اجراکننده صیغه در معامله .
 • کسی که عقد نکاح بندد. (ناظم الاطباء).
 • آهوی گردن کج کرده یا گردن بر سرین نهاده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).
 • ناقه ای که گره کند دم خود را و آن علامت آبستنی است از وی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
 • عاشق سمرقندی
  یا خوارزمی ، مکنی به ابوالخیر. از شعرای قرن دهم هجری است که محل توجه سلاطین وقت بود و مدتی در هرات اقامت نمود و مورد عنایات سلطان حسین بایقرا گردید. وی به سال 957 ه' . ق. در ماوراءالنهر درگذشت . (از ریحانة الادب ج 2 ص 147).
  عافل
  آنکه جامه کوتاه بر جامه دراز پوشد. (منتهی الارب ).
  عاشق شدن
  شیفته شدن . دوستی شدید به کسی یا چیزی:
  خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود
  مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست .

  سعدی .

  عاص ٍ
  عاصی . نافرمان . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
  عاضی
  مرد نیک مرفه الحال . (ناظم الاطباء).
  عافور
  وقع فی عافور شر و عاثوره ; یعنی در بدی و جای هلاک و سختی افتاد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). لغتی است در عاثور. (از اقرب الموارد). و رجوع به عاثور شود.
  عاقر
  نحرکننده شتر و کسی که دست و پای شتر با شمشیر زند. (ناظم الاطباء).
 • زن که آبستن نشود. (منتهی الارب ) (آنندراج )(اقرب الموارد). زن که نمیزاید: و کانت امراتی عاقراً. (قرآن 19/5). ج ، عُقّر و عَواقر.
 • مرد که او را فرزند نشود.
 • قاتل : و صمم اءًذا ایقنت َ انک عاقره ; ای قاتله . (اقرب الموارد).
 • ریگ که هیچ نرویاند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • ریگ توده . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).
 • زن بی نظیر وعدیل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء).
 • عاشقکش
  کشنده عاشق:
  تیر عاشقکش ندانم بر دل حافظ که زد
  اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکید.

  حافظ.

  عاص
  رودباری است در میان حرمین . (منتهی الارب ). و یاقوت آرد: عاص و عویص دو رودبارند میان مکه و مدینه . رجوع به معجم البلدان شود.
  عاطر
  دوست دارنده عطر. عطردوست . (اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ج ، عُطُر.
 • بوی خوش دهنده . بوی خوش دارنده . (غیاث اللغات ) (آنندراج ):
  من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
  لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم .

  حافظ.

 • عافون
  ج ِ عافی (در حالت رفع). رجوع به عافی شود.