جستجو

تاب
توان . (برهان ). توانایی . (جهانگیری ) (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). طاقت . (فرهنگ اسدی ) (جهانگیری ) (انجمن آرا). قوت . (آنندراج ). تاو. (انجمن آرا) (آنندراج ). تیو. (انجمن آراء) (آنندراج ).
 • تحمل ، پایداری .
 • قرار. آرام .
 • صبر. شکیب . تاب آوردن و تاب بردن و تاب داشتن و تاب بودن کسی راو تاب گرفتن و تاب رفتن از، مستعمل است:
  من بچه فرفورم و او باز سپید است
  با باز کجا تاب برد بچه فرفور.

  ابوشکور.

 • تاب افکندن
  پیچ و گره انداختن ، چین و شکن دادن در ابروان و زلف و گیسو. رجوع به تاب شود.
 • موجب درد و رنج و آشفتگی شدن . بعذاب افکندن:
  ز دریا بکنده در، آب افکنیم
  سر جنگجویان بتاب افکنیم .

  فردوسی .

 • تاب رفتن
  در رنج و پیچ و تاب شدن .
  -در تاب رفتن ; به خود پیچیدن از درد:
  در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد
  آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد
  خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت
  خود را تهی زخون دل چندساله کرد.

  ؟

  تآسی
  غمخواری کردن یکدیگر را. تعزیت کردن بعضی بعض دیگر را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
  تائع
  از تَوع یعنی مسکه یا فله بپاره نان برگیرنده . (از منتهی الارب ).
 • از تَیع بمعنی بیرون آمدن قی . (منتهی الارب ).
 • تاب آوردن
  صبر. مصابرت . صابری . صبوری کردن . شکیبا بودن .
 • برخود هموار کردن . رجوع به تاب شود.
 • تحمل کردن . طاقت آوردن:
  تاب دغانیاورد قوت هیچ صفدری
  گر تو بدین مشاهده حمله بری به لشکری .

  سعدی .

 • تاب بازی
  نوعی بازی باشد. رجوع به تاب شود.
  تاب زخمه داشتن
  مولف آنندراج گوید: لوطیان گویند فلان امروز تاب زخمه دارد; یعنی تاب حرکات جماع دارد. زخمه حرکت جماع و آنرا دگنک به دال مهمله نیز گویند. (آنندراج ).
  تآشیر
  ج ِ تاشیر. چیزی که بدان ملخ میگزد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به تاشیر شود.
  تائق
  از تَوق، آرزومند. شایق. (غیاث ). تواق. (منتهی الارب ). مشتاق. شیق.
  تابا
  به لغت زند و پازند طلا را گویند. (برهان ) (آنندراج ) (انجمن آرا). هزوارش زر (طلا)، ذهبه است همریشه ذهب عربی . (از حاشیه برهان قاطع چ معین ).
  تاب برداشتن
  پیچیدن چوب یا تخته تر پس از خشک شدن .
 • تاب برداشتن چشم ; کژ شدن چشم .
 • تاب زن
  مولف انجمن آرا گوید: بمعنی سیخ کباب نوشته اند، ظن غالب مولف آن است که باب زن در اصل لغت تاب زن بوده و به تصحیف باب زن شده چه باب زن با سیخ کباب و آتش مناسبتی ندارد و تاب زن به این معنی انسب است . زیرا که تاب چنانکه گذشت بمعنی آتش و فروغ و گرمی و روشنی و تف و تاب مترادفند و دیگر تاب مرادف پیچ و چرخ و گردش است و بهمه این معانی تاب زن با سیخ کباب انسب است چنانکه آب زن بمعنی ظرفی مسین که آب و دوا در آن ریزند و بیمار را در آن نشانند - انتهی . و رجوع به آنندراج و رجوع به باب زن شود.
  تآصر
  تجاور. همسایگی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
  تابارکا
  جزیره ای است در شمال تونس با 800 تن سکنه .
  تاب بردن
  برآمدن با کسی یا چیزی . مقاومت توانستن با کسی یا چیزی:
  با باز کجا تاب برد بچه فرفور؟

  ابوشکور.

  تابستان
  از تاب و ستان (پسوند) بمعنی زمان تابش و فصل گرما، یکی از چهار فصل سال بین بهار و پائیز. (نقل از حاشیه برهان چ معین ). هر گاه که آفتاب به اول سرطان رسد تا باول میزان تابستان باشد. (ذخیره خوارزمشاهی ). موسم گرما را گویند. (آنندراج ). سپید بر. (برهان ). صیف . (منتهی الارب ) (دهار). صیفه . (منتهی الارب ): امیر دیدار با قدرخان کرد و تابستان بغزنین باز آمد. (تاریخ بیهقی ). اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه چنانکه در بهار و تابستان ابر باشد. (تاریخ بیهقی ). قیظ; تابستان جایی مقام کردن . (دهار) تصیف ; تابستان بجایی اقامت نمودن . (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ). قیظ; گرمای تابستان و آن از طلوع ثریا تا طلوع سهیل است . (منتهی الارب ).
  تآطر
  تَاَطٌّرخم گردیدن و کج شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
 • خود را در بند داشتن .
 • خانه نشین شدن زن و ناکدخدا ماندن زن در خانه پدر و مادرخود تا مدتی . (منتهی الارب ). رجوع به تَاءَطٌّر شود.
 • تااکه
  نام یکی از بنادر قدیم ایران در خلیج فارس . (ایران باستان ص 1509).
  تابارن
  مشهور به انتوان ژیرار شارلاتان فرانسوی در پاریس متولد گردید و مثل اعلای مسخرگان عصر خویش (1584 - 1626 م .) بود.