جستجو

بابای کوهی
رجوع به باباکوهی شود:
ندانی که بابای کوهی چه گفت
بمردی که ناموس را شب نخفت .

سعدی (بوستان ).

باب البحر
یکی از چهار دروازه شهر اسکندریه .(حبیب السیر چ قدیم تهران جزو 4 ج 3 ص 398). یکی از ده دروازه قصر سلطان المعز لدین اللّه از فرزندان امیرالمومنین حسین بن علی (ص ) بقاهره :... و این حرم را ده دروازه است بر روی زمین هر یک را نامی بدین تفصیل :... باب البحر... (سفرنامه ناصرخسرو چ برلین ص 62).
باب الحدید
یکی از پنج دروازه شهر قرطبه در اندلس بوده است . (الحلل السندسیه ج 1 ص 269).
باب الرصافه
یکی از دروازه های بغداد بوده است .(تجارب الامم چ عکسی لیدن ج 2 ص 39) (معجم البلدان ).
بابانظر
دهی از دهستان احمد آباد بخش تکاب شهرستان مراغه . 26 هزارگزی شمال خاوری تکاب و 5 هزارگزی جنوب خاوری راه ارابه رو نصرت آباد به تکاب . کوهستانی ، معتدل . سکنه آن 139 تن ، شیعه و آب آن از چشمه سارها و محصول آن غلات ، بادام ، حبوبات و کرچک و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
بابایلو
دهی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهرسی ودو هزار و پانصدگزی شمال خاوری کلیبر و سی ودو هزارگزی شوسه اهر -کلیبر کوهستانی معتدل . سکنه آن 142 تن . آب آن از دو رشته چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان فرش و گلیم بافی است . راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
باب البرید
دروازه ایست بدمشق، و آن از نزه ترین مواضع است و شعرا مکرر ذکر و وصف آنرا آورده اند. رجوع به عیون الانباء ج 2 ص 266 و معجم البلدان و مراصدالاطلاع شود.
باب الحرب
یکی از دروازه های بغداد است که در آنجا محله بزرگی بنام حربیه واقع است .دروازه مزبور به حرب بن عبدالملک یکی از سرداران ابوجعفر منصور منسوب است و در باب حرب مقبره امام احمدبن حنبل و بشرالحافی و ابوبکر خطیب و گروه بیشمار ازدانشمندان و پارسایان و مشاهیر مسلمانان است . (از معجم البلدان ذیل باب الحرب و حربیه ) (مراصد الاطلاع ). رجوع به تجارب الامم چ عکسی لیدن ج 2 ص 298 شود. در تاریخ امام یافعی مسطور است که احمد حنبل از خواص اصحاب امام شافعی بود.... مدت حیاتش هفتاد و هشت سال بود و مدفنش باب حرب است . (حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 270).
باب الروم
... و چهار دروازه بر این شهرستان (آمد) است همه آهن بی چوب هر یکی روی بجهتی از جهات عالم . شرقی را باب الدجله گویند، غربی را باب الروم . (سفرنامه ناصرخسرو چ برلین ص 11) (تجارب الامم چ عکسی لیدن ج 2 ص 505).
بابانعمةا
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی بابانعمةا در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
باباینکی
رجوع به بابانیکی شود.
باب البریص
دروازه ایست به دمشق. (المعرب جوالیقی چ مصر ص 59).
باب الحزورة
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی باب الحزورة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
باب الزبرجد
یکی از ده دروازه قصرالمعزلدین اللّه در مصر: ... و این حرم را ده دروازه است بر روی زمین هر یک را نامی بدین تفصیل غیر از آنکه در زیر زمین است :... باب الزبرجد... (سفرنامه ناصرخسرو چ برلین ص 62).
بابانک بالا
دهی از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز در 20 هزارگزی جنوب خاوری شیراز. کنار راه فرعی شیراز به گشنگان . دامنه ، معتدل مالاریائی . سکنه آن 115 تن . آب آن از چاه و محصول آن غلات ، تنباکو، تریاک ، صیفی جات و شغل اهالی زراعت و قالی بافی است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
بابایوسف
از بزرگان و اصلش از سفری حصار است و بسال 918 ه' . ق. (1512 م .) درگذشت . سلطان بایزید را بدو اخلاص و اعتمادی بود، درضمن انجام وظیفه حج و در موقعی که بحجاز رفته بود عصای حضرت پیغمبر (ص ) را از روضه مطهره گرفت و بسه قسمت نمود: یک قسمت آنرا در مقبره امیر سلطان در بروسه دفن کرد و قسمت دیگر را در مقبره حاجی بیرام درانقره ولی قسمت سوم را بمحل دیگری فرستاد که در تاریخ مسطور است . (لغات تاریخیه و جغرافیه ترکی ج 2).
باب البستان
دروازه ای است به بغداد. (تجارب الامم چ عکسی لیدن 1913 ج 2 ص 256 و 419).
باب الحطه
یکی از درهای بیت المقدس است ...:و دری دیگر است در بیت المقدس همچنین در زمین برده که آنرا باب الحطه گویند و چنین گویند که در آن است که خدای عز و جل بنی اسرائیل را بدین در فرمود در رفتن بمسجد. قوله تعالی : ادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین . (سفرنامه ناصرخسرو چ برلین ص 39). و مولف عقدالفرید آرد: و در قرآن چنین آمده است : «و قولوا حطة» که مقصود لااله الا اللّه است . ولی بنی اسرائیل «حنطه » گفته اند در حالی که تمسخر می کردند ازین رو خداوند آنانرا بموجب این کفر لعنت کرده . (عقدالفرید چ مصر 1359 ه' . ق. ج 7 ص 298).
باب الزلاقة
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی باب الزلاقة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
بابانک پائین
دهی از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز، 21 هزارگزی جنوب خاور شیراز کنار راه فرعی شیراز به گشنگان . دامنه معتدل مالاریائی . سکنه آن 109 تن . آب آن از چشمه و چاه و محصول آن غلات ، تریاک ، تنباکو و شغل اهالی زراعت و قالی بافی است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).