جستجو
کد : DK-159424     

گادوزی


نام طایفه ای است که از لومیر تا لنکران را معمور نموده وسکنی داشته اند، و حالا طوالش در جای آنها سکنی دارند. (التدوین ). نام یکی از طوایفی است که در حوالی بحرخزر سکنی داشته اند و آنان را کادوس یا کادوز هم میگفته اند. (التدوین ). رجوع به کادوسی و کادوسیان شود.