جستجو
کد : DK-159421     

گادمه گتر


دهی است از دهستان قراتوره بخش دیواندره ، واقع در شهرستان سنندج در 43 هزارگزی شمال خاور دیواندره و 5 هزارگزی جنوب خاور آقکند. جلگه ، سردسیر. دارای 205 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات ، حبوبات ، لبنیات ، شغل اهالی زراعت ، گله داری . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).