جستجو
کد : DK-188761     

ناآشنا


غیر معروف . ناشناس . (ناظم الاطباء). بیگانه . غریب . نامعلوم . مردی ناآشنا. ناشناس . شُطسی ّ; ناآشنا، زیرک ، سرکش . (منتهی الارب ): تَذَمٌّر; دیگرگون و ناآشنا گردیدن . (از منتهی الارب ):
چنین داد [ گشتاسب ] پاسخ [ بچوپان ] که ای نامدار
یکی کوه تازم دلیر و سوار
مرا گر بداری به کارآیمت
به رنج و به بد نیز یار آیمت
بدو گفت نستار [ چوپان قیصر ] از این در بگرد
تو ایدر غریبی و بی نام مرد
بیابان و دریا و اسبان یله
به ناآشنا چون سپارم گله .

فردوسی .