جستجو
کد : DK-136960     

غات شدن


اصطلاحی است در بازی نرد: غات شد; یعنی یک مهره که فرد است بمهره های جفت متصل گشت ، یا مهره فردی که در خانه های حریف است داخل مهره های جفت طرف دیگر گردید. و گمان میرود این کلمه هم ریشه غاتی باشد که در تداول لهجه های ایران و از جمله لهجه های جنوب خراسان بر مخلوط شدن اطلاق میشود: این آب با خاک غاتی شده ، این سرکه آب غاتی دارد، همه اش غاتی پاتی شده ، یعنی مخلوط است .