جستجو
کد : DK-136962     

غابربن ملح


در انساب سمعانی ضمن نسب حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم نام جدّ بیست و چهارم آن حضرت را بدینسان آورده است : عدنان بن اُدبن ُ ادَدبن الهمیسعبن غابربن ملح بن بنت بن اسماعیل ... ولی در کتب تاریخ دیگر چنین نامی دیده نشد. در ترجمه طبری چنین آرد: عدنان بن اُدبن اددبن الهمیسعبن یعربن نسحب بن قیذربن اسماعیل ... (نسخه خطی ص 235). در مجمل التواریخ بدینسان آرد: عدنان بن اُدبن اُددبن الهمیسعبن نبت بن جمیل بن قیداربن اسماعیل ... (ص 228) و چون در همان کتاب نام جد سی و چهارم آن حضرت عابربن شالح به غلط غابربن شالح آمده ظاهراً در غابربن ملح ممکن است تصحیفی شده باشد.