جستجو
کد : DK-48106     

تابالحوت


دزی بنابقول پرکس (تجارت الجزایر با مکه و سودان ، پاریس 1849م . (و مجله شرق الجزایر و مستعمرات پاریس 1847 - 1854 م . ج 16) تابالحوت را معادل سنتورا فوسکاتا دسف نوعی قنطوریون نوشته است .
  • دزی بنا بقول جاکسن . (گزارش مراکش لندن 1809) روغنی که از زیتون سبز گرفته شود (دزی ج 1 ص 138).