جستجو
کد : DK-26782     

بابابهلول


دهی از دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور. 13 هزارگزی جنوب چکنه بالا. دامنه ، معتدل . سکنه آن 208 تن ، شیعه و آب آن از قنات و محصول آنجا غلات ، تریاک و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است . راه ماشین رو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).