جستجو
کد : DK-150     

آب دست


آبدست . آبی که بیشتر با دو ظرف موسوم به آفتابه لگن پیش از طعام و بعداز طعام برای شستن دست و دهان بکار است:
حورعین را ببهشت آرزو آید همه شب
کآدمی وار به بزم تو رسد در شبگیر
آب دستت همه بر روی کشیدی چو گلاب
خاک پایت همه در زلف دمیدی چو عبیر.

معزی .