جستجو
کد : DK-156     

آبدیز


آب دزفول . یکی از روافد رود کارون و آن مهمترین آبراهه کارونست . این رود از مغرب بروجرد سرچشمه میگیرد، مرکب از دو شعبه متمایز و دور از یکدیگر شمالی و جنوبی .آبهای ناحیه بروجرد و علی آباد بشعبه شمالی ریزد. شعبه جنوبی از جاپلق و گلپایگان خیزد و از دامنه قلیان کوه گذرد و در خاک بختیاری بشعبه شمالی اتصال یافته و در بند قیر به رود کارون پیوندد. محل اتصال دو شعبه جنوبی و شمالی را بحرین یا میان دوآب نامند.