جستجو
کد : DK-155     

آبدست


قسمی جامه و پوشش . لباده . جبه آستین کوتاه .
  • قسمت فوقانی سرآستین درازتر از قسمت تحتانی آن که بر روی آستین برگردانند زینت را. سنبوسه .
  • مستراح . مبرز.
  • (ص مرکب ) سخت چابک و تند. چربدست . ماهر. استاد. رجوع به آبدستی شود.
  • زاهد پاکدامن و پرهیزکار:
    نعیم پاک بستاند چو کرد آلوده بسپارد
    نه شرم از آبدست آید نه ننگ از آبدستانش .

    خاقانی .