جستجو

آب معدنی
چشمه ای که بطبع آمیخته به پاره ای املاح است مانند گوگرد و زیبق و ید و آهن و شب ّ و زاج و در بعض بیماریها بدان استحمام کنند و یا آشامند.
آب نوشادری
آب معدنی که در آن بطبع نوشادر باشد.
آبهی
نام رود آمو یعنی جیحون:
همان گاه نزدیک دریا رسید
یکی ژرف دریای بن ناپدید
به وَستا درون نام او آبهی
که قعرش نبوده ست هرگز تهی .

زراتشت بهرام .

آپیخ
پیخال :
همواره بر آپیخ است آن چشم فژا کند
گویی که دو بوم آنجا بر خانه گرفته ست .

عماره مروزی .

آتش افروزه
رجوع به آتش افروزنه شود.
آب معلق
مجازاً، آسمان:
سنگ در این خاک مطبًّق نشان
خاک بر این آب معلق فشان .

نظامی .

آب نی
میلاب (در قلیان ).
آبی
برنگ آب . کبود. ازرق. نیلی . نیلگون . نیلوفری . کوود. آبیو. رنگ کبود روشن . و گاه آبی آسمانی گویند و از آن آبی سخت روشن خواهند و این همان آسمانجونی و آسمانگونه است . و آبی سیر گویند و ازآن آبی پررنگ و گرفته اراده کنند و مقابل آن آبی روشن است .
 • منسوب به آب . مائی:
  در تن خود بنگر این اجزای تن
  از کجا جمع آمدند اندر بدن
  آبی و خاکی ّ و بادی وآتشی
  عرشی و فرشی ّ و رومی ّ و کشی .

  مولوی .

 • آپیس
  هاپی . گاو مقدس مصریان قدیم و معبود مردم ممفیس .
  آتش افروزی
  فعل آتش افروز.
  آب مقطر
  آب حاصل کرده از بخار. آبی که با قرع و انبیق تصفیه شده باشد.
  آب نی شکر
  عسل القصب . (تحفه ).
  آبیار
  آنکه کشت را آب دهد. اویار. آب بخش . میرآب . قلاد. ساقی:
  تا کشت تخم مهر تو، یکدم جدا نشد
  از چشمه سار خون جگر آبیار چشم .

  کمال اصفهانی .

  آپیون
  (از یونانی ِ اُپیُن ) اَپیون . هَپیون . اَفیون . تریاک به استعمال امروز:
  تلخی و شرینیش آمیخته ست
  کس نخورد نوش و شکر به آپیون .

  رودکی .

  آتش افروزینه
  رجوع به آتش افروزنه شود.
  آبن
  طعام خشک .
  آب نیک
  نام قریه ای از رودبار در ایالت طهران .
  آبیاری
  کار آبیار. سقایت:
  به آبیاری دولت بباغ نصرت شاه
  بسال فتح گل خارمند شد بویا.

  خوندمیر مورخ .

  آتاب
  ج ِ اِتب . رجوع به اتب شود.
  آتش انداز
  آنکه در جنگها آتش یا نفط بصف دشمن افکند:
  بهر سو که دو گرد کین ساز بود
  میانْشان یکی آتش انداز بود.

  اسدی .