جستجو

آب کنار
نام ناحیه ای از طالش دولاب گیلان .
آب گشنیز
آبی که از کوفتن برگ و ساق گشنیز حاصل کنند.
آبگینه مخروط
آبگینه تراشیده . بلور تراش خورده : و از بغداد جامه های پنبه و ابریشم و آبگینه های مخروط و آلتهای مدهون خیزد. (حدودالعالم ).
آبله ناک
آبله دار.
آب قند
شربت قند.
 • قسمی خربزه بکاشان بسیار شیرین و نازک .
 • آبکند
  جایی که رود یا سیل و جز آن برده و گود کرده باشد بدرازا. جرف:
  دلش نگیرد از این کوه و دشت و بیشه و رود
  سرش نپیچد از این آبکند و لوره وجر.

  عنصری .

  آب گل
  گلاب . عطری که از گل سرخ گیرند: و از وی [ از پارس ] آب گل و آب بنفشه ... خیزد. (حدودالعالم ).
  از آن پس به آب ِ گُل و بوی خوش
  بشستند دست و نشستند کش .

  اسدی .

  آبل
  نام دیهی بدمشق.
 • دیهی بحمص .
 • موضعی نزدیک اردن .
 • آبله نشان
  آنکه فرورفتگی ها از اثر آبله بر بشره دارد. آبله دار. مجدر: سلطان سنجر گندم گون آبله نشان بود. (راحةالصدور راوندی ).
  آب کندن
  آب انداختن ماست یا آش سرد و جزآن چون قسمتی از آن را برگرفته باشند. آب انداختن .
  آب گمه
  ماءالجمة. آبی است خاکستری رنگ و بدبوی و آن را از شکم نوعی ماهی گیرند که در بحر چین است ، هر عضوی که بشکند مقدار دو مثقال از آن بخورند چنانکه بدندانها نرسد آن عضو شکسته را درست کند و در دریای هرموز نیز بهم می رسد. (برهان ).
  آبل الزیت
  نام موضعی نزدیک اردن ، و آن را آبل نیز گویند.
  آبله نشان شدن
  نشان آبله و مانند آن بر بشره پیدا آمدن . مجدر شدن .
  آبکار
  سقاء. آبکش:
  در تتق بارگهش گاه بار
  مائده کش عیسی و خضر آبکار.

  امیرخسرو.

  آبکوپیل
  قسمی از مرغابی و آن در بحر خزر و خاصه مرداب انزلی بسیار باشدو نام دیگر آن پاریلاست .
  آب لحیم
  جوهر نمک .
  آبلیته
  در مجمعالفرس بمعنی زراعت و فلاحت آمده است . (از فرهنگ شعوری ). و در جای دیگر این کلمه دیده نشد.
  آبگوشت خوری
  کاسه خردتر از باطیه و بزرگتر از ماست خوری که عادةً در آن آبگوشت خورند.
  آب لنبه کردن
  فشردن میوه چون نار و جدا کردن آب آن از دانه در پوست خود.
  آب لیمو
  آبی که از فشردن لیموی ترش حاصل کنند:
  آرزویی که ترا هست به آب لیمو
  شرح آن راست نیاید به هزاران طومار.

  بسحاق اطعمه .